Skolans inom- och utomhusmiljö

Barn tillbringar en stor del av sin uppväxt i skolor och förskolor. Därför är det viktigt att säkerställa att deras miljö där är bra.

Anmälningsplikt

Skolor, förskolor, fritidshem med flera är anmälningspliktig enligt 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En komplett anmälan ska vara inkommen till miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan verksamheten avser starta. Läs mer om anmälningsplikt under Anmälningsplikt inom hälsoskydd. För anmälningsblankett se Blanketter.

Egenkontroll

Den som är ansvarig för en verksamhet inom skola eller barnomsorg ska arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Det kallas för egenkontroll och har som syfte att hjälpa till att förebygga och tidigt upptäcka fel i verksamheten och lokalen innan människor eller miljö hinner ta skada.

En bra inomhusmiljö är nödvändig för att förebygga besvär hos alla. Exempel på några av de riskfaktorer som måste kontrolleras är fuktskador, dålig ventilation och felaktig eller bristande städning.

Förskolor, skolor och fritidshem ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Resultatet ska dokumenteras och det ska finnas rutiner för hur klagomål och incidenter hanteras och åtgärdas. Av dokumentationen ska det klart framgå hur det organisatoriska ansvaret är fördelat när det gäller egenkontrollen.

Det går att läsa mer om egenkontroll på förskolor på Folkhälsomyndighetens hemsida, se nedan under Mer information.

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19), se länk nedan.

Följande är exempel på områden som bör omfattas av egenkontrollarbetet enligt miljöbalken

 • Städrutiner
 • Hygienrutiner
 • Smittskyddsrutiner
 • Buller
 • Ventilation
 • Inomhustemperatur
 • Fukt
 • Radon
 • Varmvattentemperatur
 • Allergi
 • Rökförbud
 • Kemikaliehantering
 • Avfallshantering
 • Lokalens utformning, yta, antal toaletter m.m.
 • Skydd mot solstrålning