Kontakta oss
  • Lastmaskin med grävskopa som nuddar vid marken
  • Lastmaskin med grävskopa som nuddar vid marken

Buller

Buller är en form av oönskat ljud som både kan störa och orsaka skador för kroppen.

Kommunfullmäktige antog 2015-04-18 § 82 en bullerpolicy för att minimera buller- och ljudstörningar. Policyn är reviderad 2023-01-23 § 15 av kommunfullmäktige.

I  policyn redovisas gällande riktvärden för buller som gäller nationellt och hur Borgholms kommun tillämpar dessa (för riktvärden gällande buller från musikljud från verksamheter utomhus, se riktlinjen längre ner). Policyn syftar till att tydligt redovisa vilka riktlinjer och ramar som gäller för att man kunna utläsa vilka ljudnivåer som är acceptabla. Detta för att dels utveckla och stärka utbudet av utomhusserveringar och andra aktiviteter under sommarsäsongen, men också för att minimera störningar, klagomål, missnöje, besvär och skador hos människor på grund av höga ljudnivåer eller buller. Policyn ska också vara ett underlag för verksamhetsutövare att själva kunna kontrollera och reglera ljudstörningar och buller från sina verksamheter.  Se bullerpolicyn i sin helhet längre ner på sidan under ”mer information”.

Borgholms kommuns riktlinje för buller från musikljud från verksamheter utomhus

I det dagliga arbetet kan det vara svårt att mäta ljudnivån inne i grannarnas bostäder. För att underlätta tillsyn har Borgholms kommun tagit fram riktlinjer för musikljud utomhus. Riktlinjerna förebygger de flesta störningar om de följs, men Folkhälsomyndighetens riktvärden om buller inomhus används alltid om ett ärende behöver utredas inne i någons bostad.

Riktlinjerna är anpassade för att mäta den totala ljudnivån direkt utanför bostad eller annan känslig verksamhet, vid situationer där musik är en del av ljudet. De är beräknade utifrån att en fasad dämpar ljud med 25-30 dBA och att acceptansen för störningar minskar senare på dygnet.

Verksamheten tillsammans med tjänsteman (t.ex. miljöinspektör) kommer överens om bestämda platser att göra regelbundna mätningar för att sen rapportera till kommunen efter varje spelning.

Riktvärden för buller från musikljud från verksamheter utomhus (direkt utanför bostad):

07:00-24:00* LAeq 65dB
24:00-01:00 LAeq 60dB
01:00-07:00 LAeq 55dB

LAeq = bullervärdena för ekvivalent ljudnivå (När man talar om ekvivalent ljudnivå så menar man ett energimedelvärde under en speciell mättid. Man talar med andra ord om en slags genomsnittlig ljudnivå för en given tidsperiod.)
dB = decibel, används för att beskriva ljudnivå, elektrisk signalstyrka och digitala signaler.

*vid behov kan företaget söka tillstånd hos polismyndigheten för senare spelningar.
DJ och livemusik på uteserveringar nära bostäder är generellt olämpligt efter kl. 24.00, då endast lågmäld bakgrundsmusik bör förekomma.

Störande buller i bostaden kan till exempel komma ifrån

  • Trafik – vägar, järnvägar och flyg
  • Ventilation i huset eller fläktar på grannhus
  • Närliggande industrier eller andra verksamheter
  • Diskotek eller konsertlokaler där hög musik spelas
  • Byggarbetsplatser
  • Ljud från grannlägenhet eller tvättstuga i huset

Vägtrafik

Om det är buller från en kommunal väg eller gata som stör dig kan det finnas möjlighet för dig att få bidrag för bullerdämpande åtgärder vid din bostad. Det är bara fastighetsägare som kan ansöka om bidrag. Du som hyr din bostad bör därför vända dig till din fastighetsägare i första hand. Om trafikbullret vid din bostad kommer från en statlig väg (motorväg, motortrafikled eller landsväg), kontakta i första hand Trafikverket, se länk till höger. Om du inte blir nöjd med svaret från Trafikverket är du välkommen att kontakta miljöenheten på kommunledningsförvaltningen.

Hög musik

Hög musik kan vara skadligt för öronen. Den som arrangerar diskoteket eller spelningar har ansvar för att ljudnivån inte är skadlig. Om du upplever att ljudet är för högt, tala gärna om det för någon ansvarig direkt på plats. Du kan också kontakta miljöenheten  i efterhand.

Andra typer av bullerstörningar

Om du störs av buller kan du ta kontakt med miljöenheten. Är det grannar eller installationer som stör, försök prata med grannen eller med din hyresvärd direkt först. Tar du kontakt med miljöenheten är det bra om du kan berätta bland annat var bullret kommer ifrån, hur länge störningen har pågått och var och när du störs.

Anmäla buller eller ljudstörning

Du kan göra en anmälan via vår e-tjänst, se här nedanför.

För att en störning ska räknas som en olägenhet enligt miljöbalken ska störningen pågå över en längre tid

”9 kap 3§ Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Därför ska du bifoga en störningsjournal över minst en vecka med datum, klockslag och hur länge störning pågått. Detta för att vi ska kunna handlägga ärendet.

Skip to content