Kontakta oss

Lantbruk

Publicerat 16 juni 2020

När du ska starta eller utöka ett lantbruksföretag ska du kontrollera om du behöver söka tillstånd eller anmäla din verksamhet till kommunen. Lantbruk medför miljöpåverkan, till exempel vid spridning av gödsel och användning av bekämpningsmedel, och räknas därför som miljöfarlig verksamhet. Beroende på typ och storlek delar man in verksamheterna, enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251),in i A-, B- och C-anläggningar

A-anläggning

Tillståndspliktig, tillstånd söker man hos Mark- och miljödomstolen

B-anläggning

 • Tillståndspliktig, anläggningar med mer än 400 djurenheter
 • Tillstånd söker man hos Länsstyrelsen i Kalmar län
 • En tillståndspliktig verksamhet får inte starta förrän du har fått ett tillstånd och prövningen kan ta lång tid, så se till att ha god framförhållning

C-anläggning

 • Anmälningspliktig, anläggningar som stadigvarande har över 100, men mindre än 400 djurenheter.
 • Anmälan gör man till Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun, som också är tillsynsmyndighet
 • Skicka in din anmälan om miljöfarlig verksamhet i god tid, minst sex veckor innan planerad start
 • Vid närhet till grannar, skyddade områden och liknande kan man ibland behöva komplettera anmälan med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Om en verksamhet är fördelad på flera gårdar, men det totala djurantalet överskrider 100 djurenheter, måste du anmäla hela verksamheten om det sker utbyte av till exempel djur, foder och/eller gödsel mellan gårdarna.

U-anläggning

Lantbruksverksamheter som har under 100 djurenheter och inte ingår i ovanstående kategorier. De behöver du inte anmäla eller ha tillstånd för, men de omfattas av Miljöbalkens bestämmelser. Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun är ansvarig tillsynsmyndighet.

Exempel på en djurenhet

 • en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder
 • sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder
 • tre övriga nöt, sex månader eller äldre
 • tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder
 • tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre
 • en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder
 • tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar
 • 100 kaniner
 • 100 värphöns eller kycklingmödrar, 16 veckor eller äldre
 • 200 unghöns upp till 16 veckors ålder
 • 200 slaktkycklingar
 • 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder
 • 15 strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder
 • tio får eller getter, sex månader eller äldre
 • 40 fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder

Anmälnings- och tillståndsplikten utgår från miljöbalken och verksamheterna prövas utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter. Anmälnings- och tillståndsplikten är helt separerad från och ska inte förväxlas med förprövning av djurstallar, vilken utgår från djurskyddsaspekter.

Ändring av anmälningspliktig verksamhet

Ändring av en anmälningspliktig verksamhet ska anmälas om den har betydelse ur störningssynpunkt, vilket ska göras senast sex veckor innan ändringen sker. Om ändringen i sig är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen ska den också anmälas, till exempel om ändringen innebär en utökning av verksamheten.

För att göra en bedömning om en ändring är anmälningspliktig:

 • Medför den en ökning av förorening till mark, vatten, luft eller medför den ökad störning?
 • Innebär den att ett utsläpp eller störning ändrar karaktär eller omfattning så att en olägenhet för hälsa och/eller miljön kan uppstå?
 • Innebär den omfattande ändringar i förhållande till vad som tagits upp i den ursprungliga anmälan eller behandlats av Miljönämnden tidigare?
 • Kommer ny eller annan teknik att användas?

Anmälan

Blankett för ”Anmälan om miljöfarlig verksamhet, lantbruk” hittar du under Blanketter och E-tjänster. Fyll i blanketten så utförligt som möjligt och skicka in den till Miljö- och byggnadsnämnden tillsammans med efterfrågade bilagor.

Bekämpningsmedel

Lantbruk behöver inte söka tillstånd för spridning av växtskyddsmedel, om området inte ligger inom vattenskyddsområde. Den som sprider medlen ska vara utbildad och sprutan ska vara funktionstestad.

Skip to content