Utskriftsdatum: 23 September 2018

Lantbruk

I Borgholms kommun är lantbruk en av de viktigaste näringarna. I kommunen finns till exempel drygt 550 fastigheter med djurhållning.

Jordbruk och djurhållning är verksamheter som alltid medför en viss miljöpåverkan. Särskilt störande delar av verksamheten är produktion av stallgödsel, växtodling, gödsling, hantering av kemiska bekämpningsmedel, hantering av dieselolja och produktion av farligt avfall. För att värna om miljön och invånarnas hälsa genomför förvaltningen återkommande tillsynsbesök på dessa verksamheter. Vi gör detta för att kontrollera att verksamheternas miljöpåverkan och att miljöskyddsbestämmelserna efterlevs i kommunen.