Miljö- och hälsoskydd

Här hittar du information riktad till dig som företagare – vilka tillstånd krävs, vilka regler gäller och vilken tillsyn bedrivs inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Miljöskydd

Miljöskyddet omfattar allt från förebyggande insatser i samhällsplanering, tillsyn av befintliga industrier och andra verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljön, till sanering vid nedlagda industrier, soptippar med mera.

Miljöenheten besöker industrier och andra verksamheter som till exempel bensinstationer och avloppsreningsverk. Då kontrolleras vilka risker till miljöstörningar som förekommer och vad som kan göras för att undvika eller minska dem. Detta sker både genom information och genom att ställa krav på verksamhetsutövarna.

Hälsoskydd

Hälsoskydd syftar till att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö. För att åstadkomma detta utförs tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler som skolor och idrottsanläggningar. Även lokaler för hygienisk behandling som fotvård, akupunktur, och massage omfattas av tillsynen . Hälsoskydd omfattar även att minska olägenheter för människors hälsa, till exempel problem med buller, mögel och ventilation.

Lagstiftning

Arbetet med hälsoskydd och miljöskydd regleras framför allt i Miljöbalken. I förordningar, föreskrifter och allmänna råd som utfärdats med stöd av Miljöbalken finns detaljerade regler om hälsoskydd, miljöskydd och tillsyn.

Med olägenhet för människors hälsa avses, enligt Miljöbalken, ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”. En enskild person kan därför uppleva en företeelse som störande, utan att det bedöms som olägenhet enligt lagstiftningen.

Taxor och avgifter miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxor och avgifter

Miljö- och byggnadsnämnden utgår ifrån Sveriges kommuner och Regioners, SKR:s, skrift ”Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” för att räkna ut tillsynsbehov och därmed den årliga tillsynsavgiften för en verksamhet. Avgiftens storlek beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs, multiplicerat med timavgiften.  Avgiften finansierar miljöenhetens arbete med bland annat registrering, inläsning, inspektion och resor.

Underlaget ger stöd för att prioritera tillsyn över de verksamheter där ris­kerna är som störst. Verksamheter som tar ett miljöansvar utöver vad lagstiftningen kräver, som på sikt minskar tillsynsbehovet, får en reducerad avgift. Verksamhetsutövaren ska ha en fungerande egenkontroll och betala för eventuella analyser och/eller undersökningar som behövs.

Den årliga tillsynsavgiften innebär inte att miljöenheten besöker verksamheten varje år. Schablonbilden visar att en årlig avgift på två timmar innebär en inspektion vart fjärde år, fyra timmar vartannat år och åtta timmar varje år. Målet är ändå att besöka varje verksamhet årligen.

Bland annat ligger följande faktorer till grund när nämnden riskklassificerar en anläggning:

  •  Typ av verksamhet
  •  Markförhållanden
  •  Närhet till bostäder, skola eller skyddsområde
  •  Särskilt farliga kemikalier
  •  Särskilt transportintensiv verksamhet
  •  Använder inte förnyelsebar energi
  •  Andra delar som medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov

Varför ska jag betala en årlig avgift för den här tillsynen?

Därför att du har en verksamhet som bedöms ha behov av regelbunden tillsyn från miljöenheten. Principen att förorenaren betalar ligger till grund för det ekonomiska ställningstagandet inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Kommunen ska enligt 45 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ägna särskild uppmärksamhet åt följande byggnader, lokaler och anläggningar:

1. en- eller flerbostadshus och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler,
5. idrottsanläggningar, campingplatser, badbassänger och strandbad,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling

Årsavgiften debiteras under tiden mars-maj.