Utskriftsdatum: 23 October 2021

Miljö- och hälsoskydd

07 maj 2020

Här hittar du information riktad till dig som företagare – vilka tillstånd krävs, vilka regler gäller och vilken tillsyn bedrivs inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Miljöskydd

Miljöskyddet omfattar allt från förebyggande insatser i samhällsplanering, tillsyn av befintliga industrier och andra verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljön, till sanering vid nedlagda industrier, soptippar med mera.

Miljöenheten besöker industrier och andra verksamheter som till exempel bensinstationer och avloppsreningsverk. Då kontrolleras vilka risker till miljöstörningar som förekommer och vad som kan göras för att undvika eller minska dem. Detta sker både genom information och genom att ställa krav på verksamhetsutövarna.

Hälsoskydd

Hälsoskydd syftar till att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö. För att åstadkomma detta utförs tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler som skolor och idrottsanläggningar. Även lokaler för hygienisk behandling som fotvård, akupunktur, och massage omfattas av tillsynen . Hälsoskydd omfattar även att minska olägenheter för människors hälsa, till exempel problem med buller, mögel och ventilation.

Lagstiftning

Arbetet med hälsoskydd och miljöskydd regleras framför allt i Miljöbalken. I förordningar, föreskrifter och allmänna råd som utfärdats med stöd av Miljöbalken finns detaljerade regler om hälsoskydd, miljöskydd och tillsyn.

Med olägenhet för människors hälsa avses, enligt Miljöbalken, ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”. En enskild person kan därför uppleva en företeelse som störande, utan att det bedöms som olägenhet enligt lagstiftningen.

Hoppa till innehåll