• Cisterner som tas ur bruk ska tömmas på innehåll och rengöras.

Utskriftsdatum: 22 October 2021

Cisterner

11 februari 2021

Du som äger en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Naturvårdsverkets föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor och spillolja (NFS 2017:5) omfattar samtliga cisterner:

 • som är större än 1 m3
 • som innehåller brandfarliga vätskor (flampunkt upp till och med 100°C) eller spillolja
 • oavsett placering (inomhus, utomhus, i mark eller ovan mark)
 • inklusive rör- och slangledningar som är sammankopplade med cisternen
 • som är mobila och står uppställda under en kortare period

De tekniska kraven, installationskontroll och de periodiska kontrollerna enbart regleras i föreskrifter från MSB (MSBFS 2018:3).

Information till miljöenheten

Som cisternägare är du skyldig att skriftligen informera miljöenheten

 • vid installation av cistern – blankett ska skickas in senast fyra veckor innan du installerar en cistern, eller påbörjar hanteringen av brandfarlig vätska eller spillolja.
 • när cistern ska tas ur bruk – blankett skickas in i samband med att tömning och rengöring genomförs.

Blanketter för installation av cistern och när cistern tas ur bruk finns längst ner på sidan.

Kontroll

Cisternkontroll ska utföras av ett ackrediterat företag:

 • vid installation, innan cisternen tas i bruk
 • återkommande, enligt kontrollintervall på sex eller tolv år beroende på om korrosionsskydd finns eller inte
 • då en cistern eller rör-/slangledning har skadats, ändrats, genomgått en större reparation
 • om cisternen flyttats, ska användas under nya driftförhållanden eller har varit avställd mer än ett år

Kopia på kontrollrapporterna ska skickas in till miljö- och byggnadsnämnden.

Uppgifter om vilka företag som är ackredi­terade för att utföra cisternkontroll finns på SWEDAC:s hemsida.

Placering och säkerhet

Cisterner ovan jord ska vara placerade på ett stadigt, jämnt och tätt underlag och ska lätt kunna kontrolleras runt om.

Cisterner, liksom tillhörande ledningar, ska vara skyddade mot yttre påverkan så som trafik, risk för uppvärmning, nedfallande föremål och sättningar i mark. Om det finns risk för påkörning ska påkörningsskydd ordnas, som till exempel ett räcke, mur, betongblock eller jordvall.

Alla cisterner ska vara försedda med överfyllnadsskydd och möjlighet att mäta vätskenivån på ett tillförlitligt sätt.

Cisterner bör generellt vara försedda med ett sekundärt skydd, det vill säga en invallning som samlar upp eventuellt läckage och hindrar detta från att nå omgivningen. Inom vattenskyddsområden finns särskilda krav, se nedan. En invallning ska vara tät och hållbar mot den vätska som förvaras i den. Invallningen bör rymma hela cisternens volym. När det rör sig om flera cisterner eller behållare ska invallningen minst rymma den största behållarens volym plus 10 procent av övriga behållares volym. Cisterner utomhus bör ha tak så att inte regnvatten samlas i invallningen.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde gäller reglerna ovan vid hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Utöver det tillkommer strängare regler kring hantering, sekundära skydd och märkning, enligt följande:

 • förbud att hantera mer än 250 liter brandfarliga väskor eller spillolja utan sekundärt skydd
 • cistern ovan mark ska ha en invallning som rymmer cisternens innehåll, samt vara försedd med tak
 • dubbelmantling är inte tillräckligt som sekundärt skydd för cisterner
 • cisterner ska ha en väl synlig skylt med ”Vattenskyddsområde”, samt information om fastighetsbeteckning, adress, innehåll, volym och högsta fyllningsflöde
 • rör-/slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd
 • Rör-/slangledningar inomhus ska vara väl synliga

Cistern som tas ur bruk

Cisterner som inte längre används ska tömmas, rengöras och bör därefter tas bort för att göra det möjligt att kontrollera om marken under cisternen är förorenad. Markförlagda cisterner som är svåråtkomliga och därför inte kan tas bort ska tömmas, rengöras och fyllas med sand för att undvika framtida sättningsskador. Påfyllningsrör, avluftningsledning och andra friliggande rörledningar ska alltid tas bort så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Förorenad jord i anslutning till cisternen ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska omhändertas som farligt avfall.

Hoppa till innehåll