Kontakta oss
  • Cisterner som tas ur bruk ska tömmas på innehåll och rengöras.

Cisterner

Publicerat 11 februari 2021

Du som använder en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt.

Reglerna omfattar alla cisterner som

  • är större än 1 kubikmeter,
  • innehåller brandfarliga vätskor (flampunkt upp till och med 100°C) eller spillolja,
  • oavsett placering (inomhus, utomhus, i mark eller ovan mark, stationära eller mobila).

Reglerna gäller även för rör- och slangledningar som är sammankopplade med cisternen.

En cistern ovan jord ska placeras stadigt på ett tätt underlag och vara skyddad mot yttre påverkan. Om det finns risk för påkörning ska påkörningsskydd ordnas. Cisternen ska kunna kontrolleras runt om och ha överfyllnadsskydd. Alla cisterner bör ha ett sekundärt skydd, det vill säga en invallning som samlar upp eventuellt läckage och hindrar detta från att nå omgivningen. Cisterner utomhus bör ha tak så att inte regnvatten samlas i invallningen.

Information till miljöenheten

Miljöenheten ska skriftligen informeras

  • vid installation av cistern som rymmer mer än en kubikmeter – blankett ska skickas in senast fyra veckor innan du installerar en cistern
  • vid hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor och spillolja i cisterner eller i lösa behållare inom vattenskyddsområde – blankett ska skickas in senast fyra veckor innan du påbörjar hanteringen av brandfarlig vätska eller spillolja
  • när cistern ska tas ur bruk – blankett skickas in i samband med att tömning och rengöring genomförs

Blanketter för installation av cistern och när cistern tas ur bruk finns längst ner på sidan.

Kontroll

Cisterner utsätts med tiden för angrepp som rost eller skador av tillsatsämnen i olja eller bensin. Det är ofta svårt att själv se vilket skick en cistern är i. Mindre läckage kan vara svårt att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Cisterner med en volym större än en kubikmeter ska därför regelbundet kontrolleras av ett ackrediterat kontrollföretag. Uppgifter om vilka företag som är ackredi­terade för att utföra cisternkontroll finns på SWEDAC:s hemsida.

Kopia på kontrollrapporterna ska skickas in till miljö- och byggavdelningen.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde gäller reglerna ovan vid hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Utöver det gäller även strängare regler kring hantering, sekundära skydd och märkning. Rör-/slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd, samt vara väl synliga inomhus.

Alla cisterner som rymmer mer än 150 liter brandfarlig vätska ska vara invallade inom vattenskyddsområde. Dubbelmantling är inte tillräckligt som sekundärt skydd utan cisternen ska ha en invallning som rymmer hela cisternens volym.  Om flera cisterner har samma invallning ska invallningen rymma den största cisternens volym samt ytterligare 10 procent av de övriga cisternernas totala volym.

Vid hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spilloljor i lösa behållare inom ett vattenskyddsområde är det krav på att även lösa behållare ska vara invallade. Om man avser att hantera mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare under minst fem dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod, ska kommunens miljö- och byggavdelning informeras senast fyra veckor innan hanteringen påbörjas.

Cisterner ska ha en väderbeständig och väl synlig skylt som visar att den är placerad inom vattenskyddsområde. Skylten ska informera om vilket vattenskyddsområde, fastighetsbeteckning, adress, innehåll, volym och högsta fyllningsflöde.

Cistern som tas ur bruk

Cisterner som inte längre används ska tömmas, rengöras och bör därefter tas bort för att göra det möjligt att kontrollera om marken under cisternen är förorenad. Markförlagda cisterner som är svåråtkomliga och därför inte kan tas bort ska tömmas, rengöras och fyllas med sand för att undvika framtida sättningsskador. Påfyllningsrör, avluftningsledning och andra friliggande rörledningar ska alltid tas bort så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Förorenad jord i anslutning till cisternen ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska omhändertas som farligt avfall.

Vid läckage

Du som ansvarar för cisternen är även ansvarig för att åtgärda eventuella brister. Om cisternens innehåll har läckt ska du omedelbart genomföra åtgärder för att förhindra spridning. Vid akuta olyckor kontakta SOS telefonnummer 112 och vattentäktens huvudman, Borgholm Energi AB.

 

Laghänvisning:

NFS 2021:10 Skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Skip to content