Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

10 december 2013

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat erfordras återkommande ventilationskontroller. Undantagna är en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller enbart mekanisk frånluftsventilation.

Besiktningsintervall

  • Daghem, skolor, vårdlokaler –  2 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader, samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, terminaler, muséer, utställningshallar, hotell och garage med FT-ventilation – 3 år
    Flerbostadshus, kontorsbyggnader med F-ventilation – 6 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader med S-ventilation – 9 år

FT-ventilation

Fläktventilation där både från- och tilluftsflödena är fläktstyrda.

F-ventilation

Fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt.

S-ventilation

Självdragsventilation.

Funktionskontroll

Fastighetsägare har skyldighet att låta genomföra funktionskontrollen. Om ägare till byggnad som ska kontrolleras inte följer reglerna om funktionskontroll, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av bestämmelserna i 10 kap plan- och bygglagen (PBL) bland annat förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Besiktningen ska göras av en godkänd besiktningsman. Efter utförd funktionskontroll lämnar besiktningsmannen protokoll till Miljö- och byggnadsnämnden.

Hoppa till innehåll