Utskriftsdatum: 05 June 2020

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat erfordras återkommande ventilationskontroller. Undantagna är en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller enbart mekanisk frånluftsventilation. Besiktningsintervallen är följande:
– Daghem, skolor, vårdlokaler o.dyl 2 år
– Flerbostadshus, kontorsbyggnader o dyl med FT-ventilation 3 år
– Flerbostadshus, kontorsbyggnader o dyl med F-ventilation 6 år
– Flerbostadshus, kontorsbyggnader o dyl med S-ventilation 9 år

  • Med FT-ventilation avses fläktventilation där både från- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  • Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt.
  • Med S-ventilation avses självdragsventilation.

Kategorin flerbostadshus, kontorsbyggnader o dyl inrymmer även samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, terminaler, muséer, utställningshallar, hotell och garage.

Fastighetsägare har skyldighet att låta genomföra funktionskontrollen.
Om ägare till byggnad som ska kontrolleras inte följer reglerna om funktionskontroll, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av bestämmelserna i 10 kap plan- och bygglagen (PBL) bl a förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Besiktningen ska göras av en godkänd besiktningsman. Efter utförd funktionskontroll lämnar besiktningsmannen protokoll till Miljö- och byggnadsnämnden.