Kontakta oss

Köldmedier

Vad är köldmedier?

Ett köldmedium är en gas eller vätska som kan ta upp och avge kyla respektive värme vid vissa förutsättningar.

Det är köldmediet som gör att kylen blir kall, att värmepumpar transporterar värme och att luftkonditioneringen ger välbehövlig svalka. En del av de köldmedier bryter ner ozonskiktet, vilket kan medföra att mer ultraviolett strålning når jordytan. Många köldmedier är starka växthusgaser och vissa är förbjudna att använda på grund av dess negativa miljöpåverkan.

Köldmediers negativa inverkan på ozonskiktet och klimatet har medfört en lagstiftning som tvingar användare av köldmedium att kontrollera sina anläggningar. Lagstiftningen vänder sig till alla användare, t ex butiker, serveringsställen, lantbruk, fastighetsskötsel, jaktlag och privatpersoner. Som verksamhetsutövare har man skyldigheter när det gäller köldmedieanläggningar. Nedan finns mer information om kontroll av aggregat och rapportering till tillsynsmyndigheten.

Det är den som använder utrustningen eller driver verksamheten, som är ansvarig för att man följer lagstiftningen.

Observera att sista datum för inlämning av rapport från den årliga kontrollen är den 31 mars. Tillsynsmyndigheten är skyldig att döma ut en miljösanktionsavgift om rapporten kommer in för sent.

Obligatoriska kontroller och rapporter

Återkommande läckagekontroll

Aggregat med 5-50 ton koldioxidekvivalent köldmedium ska man kontrollera en gång per 12 månader. Är det 50-500 ton koldioxidekvivalent ska kontroll ske en gång per 6 månader. Om det är 500 ton koldioxidekvivalent eller mer ska kontroll ske en gång per 3 månader.

Alla kontroller ska genomföras av certifierad kylmontör. Ett enkelt sätt att få kontrollen utförd är att teckna ett serviceavtal med godkänd servicefirma.

Anmälningsplikt

Alla aggregat med 14 ton koldioxidekvivalent köldmedium eller mer ska anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden innan installationen sker. Anmälningsplikten gäller både vid helt nya verksamheter och utökningar.

Installationskontroll

När man installerar  ett nytt aggregat med minst 5 ton koldioxidekvivalent köldmedium ska man göra en installationskontroll. Resultatet ska kunna redovisas för Miljö- och byggnadsnämnden.

Registerföring

Alla ingrepp i aggregaten, t ex påfyllning, avtappning, läcksökning och konvertering, journalför man och förvarar vid anläggningen. Det ska framgå vem som gjort åtgärderna och resultatet av dem. Journalen utgör underlag till den årliga rapporteringen.

Årlig rapportering

Årsrapport med de återkommande läckagekontrollerna och en aggregatförteckning skickar man till Miljö- och byggnadsnämnden en gång årligen, dock senast den 31 mars efterföljande år. Detta gäller verksamheter med minst 14 ton koldioxidekvivalent köldmedium totalt. I den summan ingår kontrollskyldiga aggregat.

OBS! Här ger vi endast en kortfattad och översiktlig information om regelverket. Som verksamhetsutövare måste man alltid skaffa sig närmare kännedom om aktuella regler.

Skrotning

Om man skrotar ett aggregat ska operatören meddela det till Miljö- och byggnadsnämnden senast den 31 mars året efter.

OBS! Operatören/verksamhetsutövaren ansvarar för att sammanställa journalerna samt signera och redovisa årsrapporten. Fyller man i detta noggrant slipper man komplettering.

Vad är koldioxidekvivalent (CO2e)?

Koldioxidekvivalent (CO2e) är en enhet för växthusgaser som beskriver gasernas förmåga att bidra till växthuseffekten. Gaserna jämför man med med koldioxidens styrka som växthusgas. För att få mängden koldioxidekvivalent multiplicerar man mängden köldmedier med dess GWP-faktor (Global Warming Potential). Mer information finns hos Naturvårdsverket.

Krav på system för läckagevarning

Aggregat med en fyllnadsmängd motsvarande 500 ton koldioxidekvivalenter  eller mer måste ha ett system som varnar vid läckage. Detta system medför att  kontrollerna kan bli var 6:e månad istället för var 3:e. Minskning av kontroller gäller på motsvarande sätt för mindre aggregat om de har varningssystem.

Att fylla på eller installera köldmedier med en GWP-faktor högre än 2500 (t ex R404A) inte tillåtet sedan 1 januari 2020. Förbudet att fylla på gäller utrustning som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar cirka 10 kilo R404A.

Avgift och miljösanktionsavgift

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för granskning av årsrapporter och övrig handläggning av köldmedier.

Om inte kontroll och rapportering sker enligt gällande lagstiftning kan det innebära att tillsynsmyndigheten beslutar om en miljösanktionsavgift. Beloppen är förutbestämda och går till staten.

Miljösanktionsavgift
Att inte kontrollera aggregat i rätt tid 5 000 kronor
Att lämna in årsrapporten för sent 1 000 kronor
Att inte informera vid installation av aggregat med minst 14 ton 5 000 kronor
Att inte göra en installationskontroll 5 000 kronor

 

Skip to content