Kontakta oss

Köldmedier

Publicerat 10 december 2013

Vad är köldmedier?

Ett köldmedium är en gas eller vätska som kan ta upp och avge kyla respektive värme vid vissa speciella förutsättningar. Det är köldmediet som gör att kylen blir kall, att värmepumpar transporterar värme och att luftkonditioneringen ger välbehövlig svalka. En del av de köldmedier som används bryter ner ozonskiktet, vilket kan medföra att mer ultraviolett strålning når jordytan. Många köldmedier är starka växthusgaser. Vissa köldmedier är inte längre tillåtna att använda på grund av den negativa miljöpåverkan de medför.

Köldmediers negativa inverkan på ozonskiktet och klimatet har gett oss en lagstiftning som tvingar användare av köldmedium att kontrollera sina anläggningar. Lagstiftningen vänder sig till alla användare, t ex butiker, serveringsställen, lantbruk, fastighetsskötsel, jaktlag och privatpersoner. Som verksamhetsutövare har man vissa skyldigheter när det gäller köldmedieanläggningar. Nedan finns mer information om kontroll av aggregat och rapportering till tillsynsmyndigheten.

Det är den som använder utrustningen eller driver verksamheten, som är ansvarig för att lagstiftningen följs.

Observera att sista datum för inlämning av rapport från den årliga kontrollen är den 31 mars. Om rapporten lämnas in för sent är tillsynsmyndigheten skyldig att döma ut en miljösanktionsavgift.

Obligatoriska kontroller och rapporter

Återkommande läckagekontroll

Aggregat med 5-50 ton koldioxidekvivalent köldmedium ska kontrolleras en gång per 12 månader. Aggregat med 50-500 ton koldioxidekvivalent ska kontrolleras en gång per 6 månader. Aggregat med 500 ton koldioxidekvivalent eller mer ska kontrolleras en gång per 3 månader. Alla kontroller ska genomföras av certifierad kylmontör. Ett enkelt sätt att få kontrollen utförd är att teckna ett serviceavtal med godkänd servicefirma.

Anmälningsplikt

Alla aggregat med 14 ton koldioxidekvivalent köldmedium eller mer ska anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden innan installationen sker. Anmälningsplikten gäller både vid helt nya verksamheter och utökningar.

Installationskontroll

När ett nytt aggregat med minst 5 ton koldioxidekvivalent köldmedium installeras ska en installationskontroll utföras. Resultatet ska kunna redovisas för Miljö- och byggnadsnämnden.

Registerföring

Alla ingrepp i aggregaten, t ex påfyllning, avtappning, läcksökning och konvertering, ska journalföras och förvaras vid anläggningen. Det ska framgå vem som gjort åtgärderna och resultatet av dem. Journalen utgör underlag till den årliga rapporteringen.

Årlig rapportering

Årsrapport, med resultatet från de återkommande läckagekontrollerna och en aggregatförteckning, ska inlämnas till Miljö- och byggnadsnämnden en gång årligen, dock senast den 31 mars efterföljande år. Detta gäller verksamheter med minst 14 ton koldioxidekvivalent köldmedium totalt. I den summan inräknas kontrollskyldiga aggregat.

OBS! Här ges endast en kortfattad och översiktlig information som inte redovisar alla detaljer i regelverket. Som verksamhetsutövare måste man alltid skaffa sig närmare kännedom om aktuella regler.

Skrotning

Om ett aggregat skrotas ska operatören meddela det till Miljö- och byggnadsnämnden senast den 31 mars året efter skrotningen.

OBS! Operatören/verksamhetsutövaren ansvarar för att journalerna sammanställs och redovisas i årsrapporten samt för undertecknandet. Fyll i rapporten noga – annars kommer den tillbaka för komplettering.

Vad är koldioxidekvivalent (CO2e)?

Koldioxidekvivalent (CO2e) är en enhet för växthusgaser som beskriver gasernas förmåga att bidra till växthuseffekten. Gaserna jämförs med koldioxidens styrka som växthusgas. För att få mängden koldioxidekvivalent multipliceras mängden köldmedier med dess GWP-faktor (Global Warming Potential). Mer information finns hos Naturvårdsverket.

Krav på system för läckagevarning

Aggregat med en fyllnadsmängd motsvarande 500 ton koldioxidekvivalenter  eller mer måste ha ett system som varnar vid läckage. Finns ett sådant system får tidsintervallet mellan kontrollerna dubbleras. Förlängt kontrollintervall gäller även mindre aggregat om de utrustas med detta varningssystem.

Efter den 1 januari 2020 får köldmedier med en GWP-faktor högre än 2500 (t ex R404A) inte längre installeras eller fyllas på. Förbudet att fylla på gäller utrustning som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar cirka 10 kilo R404A.

Avgift och miljösanktionsavgift

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för granskning av årsrapporter och övrig handläggning av köldmedier.

Om inte kontroller och rapportering görs enligt gällande lagstiftning kan tillsynsmyndigheten bli skyldig att besluta att en miljösanktionsavgift ska tas ut. Beloppen är förutbestämda och betalas till staten.

Miljösanktionsavgift
Att inte kontrollera aggregat i rätt tid 5 000 kronor
Att lämna in årsrapporten för sent 1 000 kronor
Att inte informera vid installation av aggregat med minst 14 ton 5 000 kronor
Att inte göra en installationskontroll 5000 kronor

 

Hoppa till innehåll