Miljöfarlig verksamhet

Begreppet miljöfarlig verksamhet omfattar all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet delas in i olika kategorier beroende på hur stor miljöpåverkan kan bli. Dessa kallas A-, B-, C- och U-anläggningar och omfattas av särskilda regler, lagar och tillstånd.

Tillstånd för B-verksamheter söks hos Länsstyrelsen och anmälan av C-verksamhet prövas av kommunen.  Du kan läsa mer om vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan i miljöprövningsförordningen.

Driver du ett företag med tillståndspliktig verksamhet måste du lämna in en miljörapport varje år till miljö- och byggnadsnämnden.

Om du planerar att starta ett företag som ska bedriva miljöfarlig verksamhet måste du anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan du påbörjar verksamheten.

Miljötillsyn

Miljöenheten kontrollerar att miljöfarliga verksamheter inte skadar människor och miljö.

Miljöenheten kontrollerar också att verksamheterna inte bryter mot Miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll.

I tillsynen kan vi granska rapporter och göra föranmälda eller oanmälda inspektioner. Hur ofta tillsynsbesök görs beror på verksamhetens omfattning och vilken påverkan den har på omgivningen. Ett tillsynsbesök kan även initieras av ett klagomål.

Exempel på miljöfarlig verksamhet

 • Återvinning och uppläggning av massor
 • Bensinstation
 • Djurhållning
 • Energiproduktion
 • Fordonstvätt
 • Mekanisk verkstad
 • Mellanlagring av farligt avfall
 • Motorbana
 • Målning- och lackering
 • Skjutbana
 • Tvätteri

Kontakta kommunens miljöenhet om du är du osäker på om din verksamhet kan vara miljöfarlig.

Egenkontroll

Det finns särskilda regler om egenkontroll som gäller för dig som har en tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet. Reglerna om egenkontroll innebär att följande ska finnas dokumenterat:

 1. Kort beskrivning av företaget och typ av produktion
 2. Administrativa uppgifter och vem som har ansvar för miljöfrågorna inom företaget
 3. Rutiner för att undersöka utrustning för drift och kontroll
 4. Dokumentation av senast utförd kontroll och service
 5. Rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt
 6. Rutiner för avvikelserapport till miljö- och byggnadsnämnden när det sker driftstörningar som kan påverka omgivningen, människors hälsa eller miljön negativt
 7. Kemikalieförteckning över kemikalier som hanteras i verksamheten
 8. En lista över det farliga avfall som uppkommer årligen och hur det hanteras

Avgift 2024

Timavgift för handläggning  2024
1093 kr