Kontakta oss

Sanering av PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett av de värsta miljögifterna vi känner till. Det påverkar immunförsvar, nervsystem, cancerutveckling och fortplantning. PCB är mycket svårt att bryta ned och halterna ökar när det går uppåt i näringskedjorna. Det är förbjudet i Sverige sedan 1973, men PCB läcker fortfarande ut från exempelvis fog- och golvmassor i byggnader där det användes. Sanering ska därför ske enligt förordningen om PCB, du kan läsa mer under Mer information längre ner på sidan.

Fastighetsägarens ansvar

Alla byggnader som berörs ska inventeras. De fastigheter som berörs är hyres- och bostadsrättsfastigheter, offentliga lokaler samt samlings-, kontors-, och industrilokaler. Däremot omfattas inte jordbruksbyggnader eller bostadshus för en till två familjer. Fastigheten ska vara uppförd mellan åren 1956-1973 eller ha renoverats eller byggts om under denna period.

Inventering

Inventeringen sker lämpligtvis enligt den beskrivning som Naturvårdsverket tagit fram. Om du behöver hjälp med inventeringen kan du anlita en konsult. Svenska Fogbranschens Riksförbund har en förteckning över konsulter och auktoriserade entreprenörer. Länkar finns under Mer information längre ner på sidan.

Resultatet av inventeringen och eventuell åtgärdsplan (om du hittar PCB) ska lämnas till kommunens miljöenhet. Observera att du ska skicka in redovisningen även om du inte hittat PCB i byggnaden.

Sanering och märkning

När det gäller PCB i fogmassor och golvmassor ska dessa saneras om halten PCB överstiger 500 mg/kg. Före sanering ska detta anmälas till kommunen. Enligt förordningen om PCB ska anmälan om sanering ske senast tre veckor före start, men kontakta miljöenheten i god tid före saneringen.

Övrig utrustning eller andra produkter som misstänks kunna innehålla PCB ska märkas enligt reglerna i förordningen om PCB. Märkningen ska göras för att säkerställa ett säkert bortskaffande av det farliga avfallet. Ofta är det lönsamt att redan nu byta till exempel gamla lysrörsarmaturer och isolerglasfönster med PCB, eftersom det finns alternativ som ger en mycket lägre energiförbrukning.

Skip to content