Kontakta oss

Häst

Publicerat 30 september 2018

Ridsport är populärt i Borgholms kommun och det finns över 500 hästar i kommunen. Som hästägare är det viktigt att följa de bestämmelser som finns om till exempel djurskydd och transporter, men det finns också annat du som ryttare och hästägare behöver tänka på.

Hästhagar

Hästar behöver röra på sig och ha tillgång till bra rasthagar. Skötsel av hagar genom mockning, betesplanering och betesskötsel minskar risken för fosforläckage till sjöar och vattendrag och reducerar samtidigt skaderisker och förekomst av inälvsparasiter.

Många hästägare upplever problem med söndertrampade rasthagar vilket bland annat beror på för många hästar på för små ytor. När många hästar trängs på liten yta kan det snabbt medföra att stora mängder kväve och fosfor samlas på platsen och att risken för näringsläckage ökar. Ojämnheter i en upptrampad rasthage bör i möjligaste mån jämnas till för att minska skaderisken av att hästen vrickar sig, trampar snett och göra sig illa.

Minska miljöpåverkan i hästhagen

 • Mocka minst en gång i veckan och städa samtidigt undan foderspill. Genom att ta bort gödsel så minskar risken för parasiter samtidigt som fosforläckage förhindras.
 • Se till att dränering av överskottsvatten fungerar och underhåll diken. Undvik placering av rasthagar i låglänta områden där det ofta blir blött och lerigt eller byt ut matjordslagret mot material som dränerar och har en större bärighet, som till exempel bark, flis eller grus.
 • Skydda vattendrag med stängsel och skyddszoner. Sätt upp staket kring diken och vattendrag så att hästarna inte trampar sönder marken runtomkring. Skapa en gräsbevuxen skyddszon runt vattendraget som hjälper till att fånga upp partiklar av jord och gödsel i vatten som rinner på markytan.
 • Undvik att överutfodra med kraftfoder då det kan medföra en hälsorisk för hästen samtidigt som risken för näringsläckage ökar då gödseln blir onödigt näringsrik

Sköt om växtligheten och vegetationen

 • Vårda täcket med vegetation och betesgräs genom betesputsning och rotationsbete.
 • Se till att vegetationen täcker marken och har möjlighet att återetablera sig
 • Flytta utfodringsplatsen med jämna mellanrum.
 • Flytta emellanåt öppningen till hagen för att skapa nya promenadstråk.
 • Rotera regelbundet mellan olika hagar. Gödseln och näringsämnena fördelas då bättre över ytan och parasittrycket minskar.
 • Putsa områden med rator för att förhindra utbredning av ogräs och för att låta betesgräs komma fram istället. Putsa efter mockning och gärna när det är varmt och torrt så att parasiter dör snabbt.

Foder

Alla mineral och näringsämnen som din häst äter återfinns i gödseln. En vuxen häst producerar 8-10 ton stallgödsel per år som i genomsnitt innehåller cirka 50 kg kväve, 10 kg fosfor och 60 kg kalium. Hästars magar är gjorda för att smälta gräs och örter. Därför ska basen i hästens foderstat utgöras av grovfoder, som till exempel hö, gräs och hösilage. Ett bra grovfoder gör det ofta möjligt att minska på kraftfodret du ger till din häst.

Överutfodring med kraftfoder är en hälsorisk för hästen genom fetma och grovtarmsstörningar som kan ge kolik och fång. Ur miljösynpunkt medför överutfodring av kraftfoder ett ökat läckage av fosfor till omgivningen eftersom gödseln blir onödigt näringsrik. För att näringsintaget ska motsvara hästens behov bör du räkna ut en individuell foderstat till din häst. Mer information om hur man går tillväga finns på HästSveriges hemsida.

Tillstånd för hästverksamhet

I vissa fall behöver du tillstånd från länsstyrelsen för att bedriva hästverksamhet. Detta för att länsstyrelsen ska se att du har tillräckliga kunskaper för att bedriva din hästverksamhet och att anläggningarna där hästarna ska vistas är lämpliga. Ansökan om tillstånd görs till länsstyrelsen i Kalmar län från deras hemsida, på blankett eller via e-tjänst.

All yrkesmässig verksamhet med hästar, till exempel stuteri, ridskola och turridning, behöver ha tillstånd. Om din verksamhet inte är yrkesmässig krävs ändå tillstånd om den bedrivs i större omfattning, till exempel:

 • Om du håller tio hästar eller fler som är äldre än 24 månader, till exempel har hand om och ansvarar för egna hästar och/eller hästar som hålls på foder
 • När du hyr ut fyra eller fler hästar per år, till exempel för turridningsverksamhet
 • Om du föder upp, eller säljer, fyra eller fler hästar per år från egen eller någon annans uppfödning
 • När du samtidigt förvarar eller utfodrar fyra eller fler hästar, till exempel hyr ut boxplatser i ett stall eller tar emot hästar på bete
Hoppa till innehåll