Skyltar och gatupratare

Tillstånd behövs

För att få använda offentlig plats för att ställa ut så kallade gatupratare, trottoarpratare, skyltar, varuställ eller liknande behövs tillstånd från Polisen. Oftast är kommunen markägare av den offentliga platsen, det vill säga gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser. Det innebär att även kommunen måste godkänna att du använder marken. Ordningslagen är den lagstiftning som styr.

Innan du lämnar ansökan till Polisen är du välkommen att kontakta kommunens handläggare av markupplåtelser för att få ett förhandsbesked om hur kommunen ser på den plats som ansökan avser.

Tänk på att söka ditt tillstånd i god tid – du måste ha ditt tillstånd klart innan du nyttjar offentlig plats. Fyll i ansökan noggrant med mått, kartor och foto. Tillståndet ska anslås väl synligt vid entrén.

På Polisens hemsida finns mer information samt blankett för ansökan. Polismyndigheten debiterar sökanden en ansökningsavgift för handläggningen av ansökan oavsett om ansökan beviljas eller inte.

Utformning och tillgänglighet

Varuställ och annan utsmyckning, till exempel i form av blomsterarrangemang eller en bänk, en gatupratare eller skylt måste placeras och utformas så att de inte utgör något hinder eller kan orsaka skada. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att stadsmiljön utformas så att den är trevlig att vistas i och samtidigt tillgänglig för alla. Därför ska varuexponeringen ges en prydlig och enkel utformning och valet av form, färg och material ska passa in i stadsmiljön. Varuställ och annan utsmyckning kan bidra till stadens attraktiva atmosfär och miljö om den utformas och placeras på rätt sätt.

Att tänka på

  • Varuställ och liknande sätt att exponera varor ska vara placerade direkt mot lokalens fasad.
  • Varustället ska vara stabilt och inte vara lätt att flytta.
  • Du får inte fästa varuskyltningen i marken genom att borra. Om du vill fästa skyltningen mot fasaden måste du söka bygglov.
  • Brandposter, avstängningsventiler, kabelbrunnar, kopplingsskåp och liknande som finns inom området, ska hållas tillgängliga och får inte täckas över.
  • Fasta skyltar och fasadändringar är bygglovspliktiga.
  • Gatupratare får inte placeras på annan plats än vid verksamhetslokalens vägg.

Avgifter

Taxor och avgifter 2024

Polismyndigheten debiterar sökanden en ansökningsavgift för handläggningen av ansökan oavsett om ansökan beviljas eller inte.

När du har ditt tillstånd  är det tillåtet med en gatupratare maximalt 0,7 meter ut från och 5 meter längsmed verksamhetslokalens husfasad.

Kontrollmätning och debitering vid eventuell överträdelse görs av kommunen.

Varuexponering i hamn Avgift avser kronor/m²
Högsäsong* 342 kronor
Övrig tid 60 kronor
Dagtaxa 60 kronor

*Från Påskveckan till efter Skördefesten