Kontakta oss

Piercing

Piercing är en anmälningspliktig verksamhet enligt 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Du kan läsa mer om vad detta innebär under Anmälningsplikt i menyn till vänster.

Utöver de allmänna kraven och råden för yrkesmässig hygienisk behandling, se nedan under Mer information,  gäller normalt följande för piercing:

Lokal och utrustning

 • Använd steril utrustning, det vill säga autoklaverad eller steriliserad.
 • Vi rekommenderar att du använder engångsmaterial som tillverkaren har steriliserat och förpackat.
 • Piercingsmycken, stift, ringar och andra inlägg får du inte använda eller sälja om de avger för stor mängd nickel. Gränsen är 0,2 mikrogram per kvadratcentimenter och vecka (KIFS 2005:3 10 kap 9 § 1 punkten).
 • Väggar, golv, tak och inredning bör vara lätta att rengöra. Det är extra viktigt att behandlingsplatsen går lätt att göra ren efter varje kund.
 • Det ska finnas plats att skilja på steril och icke steril utrustning vid arbetsplatsen.
 • Du bör använda ett särskilt utrymme för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument. Det ska finnas gott om plats för att kunna skilja på sterilt och icke sterilt. Se till att det finns en separat diskbänk med vask.
 • Det ska finnas tvättställ med flytande tvål, pappershanddukar och handdesinfektion. Tvättstället ska normalt vara placerat i behandlingsrummet.
 • Om flera olika behandlingar pågår i lokalen ska du skilja av de med större infektionsrisk.

Hygien

 • Tvätta händerna noga före och efter varje behandling. Använd flytande tvål och pappershanddukar. Använd handdesinfektionsmedel efter handtvätt.
 • Använd skyddshandskar av engångstyp.
 • Rengör behandlingsbrits eller dylikt efter varje kund, desinficera vid behov.
 • Vi rekommenderar att du plastar in brits/stol, arbetsytor, arbetsredskap med mera med engångsplast.
 • Desinficera kundens hud före piercing. Behandla endast frisk hud.
 • Använd särskilda arbetskläder som du inte använder privat.
 • Behandla bara om du själv är frisk.
 • Om kunden har vissa sjukdomar eller tar vissa mediciner bör du inte pierca. Kontakta läkare om du är osäker kring detta.

Sterilisering

 • Använda instrument ska du alltid rengöra mekaniskt, desinficera och sterilisera.
 • Eftersom du utför en behandling där det finns risk för blodsmitta ska du desinficera instrument i en kvalitetssäkrad desinfektor.
 • Du bör sterilisera alla produkter som kommer i kontakt med skadad hud eller slemhinnor, även om kontakten är ytlig.
 • Om du använder engångsmaterial, ska du ha skriftlig information om hur steriliseringen gått till och hur länge den är hållbar. Detta ska distributören eller tillverkaren kunna visa upp.
 • De instrument som ska vara sterila ska du antingen skicka till en särskild sterilcentral eller så kan du själv sterilisera dina instrument.

Egen sterilisering

 • Kontrollera regelbundet att sterilisatorn fungerar som den ska.
 • Där rörformiga instrument som tuber och rörformiga stansar används behövs en klass B-autoklav för sterilisering. Det är en vakuumautoklav som arbetar med flera upprepade vakuumcykler för att vattenånga av rätt temperatur ska spridas i hela autoklaven och genom alla instrument. En B-autoklav ska valideras på plats i verksamhetens lokal vid installationen. En tekniker utför då en serie tester enligt de standarder som finns som visar att autoklaven fungerar som avsett där den används.
 • En uppföljande processkontroll ska också utföras enligt standard, varje år, av en tekniker. Dokumentation från dessa kontroller ska kunna visas upp.

Avfall

 • Förvara kasserade blad avskilt i en punkteringssäker behållare av plast eller plåt. Märk behållaren tydligt med innehållet, till exempel ”stickande”, ”skärande”.

Övrigt

 • Informera kunden om hälsoriskerna.
 • Informera kunden om hur han eller hon ska sköta sin piercing efter behandlingen (informationen bör vara skriftlig).
 • Om du säljer smycken eller andra produkter som har en direkt och långvarig kontakt med huden och som innehåller nickel, ska de uppfylla gällande krav för avgivandet av nickeljoner. Se Kemikalieinspektionens (KI) Författningssamling: KIFS 2005:3 10 kap 9 § och 2 punkten.
Skip to content