Kontakta oss

Hantering av gödsel

Det är viktigt att man hanterar gödsel så att näringsläckage minimeras. Detta är bra både för miljön och för människors hälsa.

Gödselhanteringen på lantbruk regleras av Miljöbalken och Jordbruksverkets föreskrifter. Där finns bland annat regler om hur anläggningar för gödselvård ska vara utformade. Det står också om hur många djur ett lantbruk får ha per hektar åker- och betesmark.

I områden med närhet till tätare bebyggelse, inom detaljplan och liknande, ska man undvika att sprida gödsel så att olägenhet inte uppstår. Exempelvis är det olämpligt att sprida inför helger och storhelger.

Gödsel är en resurs som ska spridas när den gör störst nytta, vilket helt beror på vädret.

Begränsad tid för spridning

Öland är ett nitratkänsligt område och det är därmed endast tillåtet att sprida stallgödsel mellan 1 mars till 31 oktober. Detta gäller så länge marken inte är frusen, vattenmättad eller snötäckt.

Det finns möjlighet att ansöka om dispens från miljö- och byggnadsnämnden för att få sprida gödsel under perioden 31 oktober- 1 mars.

Dispens beviljas restriktivt och endast i speciella fall som inte gått att förutse och där det inte finns några andra alternativ. Det kan till exempel vara att höra med grannen om tillåtelse att nyttja dennes gödselbrunn.

En beviljad dispens kommer alltid med villkor kring mängd gödsel, på vilka fält och gäller endast under en begränsad tidsperiod.

Lagring av gödsel

Djurhållare med 3-9 djurenheter ska kunna lagra gödsel under minst sex månader. Har man 10 djurenheter eller fler ska man kunna lagra gödsel under minst 8 månader (10 månader för fjäderfägödsel).

Lagring ska ske i täta utrymmen så att man inte riskerar att förorena yt- och grundvatten.

För att förhindra ammoniakförluster ska flytgödselbrunnar ha ett stabilt svämtäcke. Ett stabilt svämtäcke har en skorpliknande yta och står emot normala vind och regnförhållanden. När man tillför gödsel till brunnen ska man göra det under svämtäcket för att minska ammoniakförluster.

Svämtäcket kan se ut på olika sätt. Ett stabilt svämtäcke, flytande plastduk, halm, torv, leca- eller lättklinker kulor eller olika former av tak.

Oavsett vilket ska svämtäcket syfta till att minska förlusterna av ammoniak.

Om man bryter eller skadar svämtäcket till exempel genom omrörning av gödseln ska det man ha återskapat täcket inom 14 dagar.

Stallgödsel

Vid hästhållning gäller samma regler för gödselhantering och ligghallar som för andra djurslag.

Det innebär bland annat att man ska förvara gödsel på platta samt att man ska ha tillräckliga spridningsarealer, oavsett hur många hästar du har. Om detta ej går att ordna på gården bör du upprätta ett avtal med en närbelägen lantbrukare som kan ta hand om gödseln.

Permanenta ligghallar ska ha en tät botten som man kan tömma.

Mängden stallgödsel per hektar är reglerad genom att man maximalt får tillföra 22 kg fosfor/hektar och år, i snitt över en femårsperiod.

Det finns inga restriktioner kring hur många gånger man får sprida stallgödsel, bara man inte kommer över 22 kg fosfor/år under ett femårssnitt.

Skip to content