Kontakta oss

Hantering av gödsel

Publicerat 10 december 2013

Det är viktigt att gödsel hanteras på ett bra sätt både för miljön och för människors hälsa för att minimera risk för näringsläckage. Gödselhanteringen på lantbruk regleras av Miljöbalken och Jordbruksverkets föreskrifter. Där finns bland annat regler om hur gödselvårdsanläggningar ska vara utformade och hur många djur ett lantbruk får ha per hektar åker- och betesmark. Kommunen utövar tillsyn.

I områden med närhet till tätare bebyggelse, inom detaljplan och liknande, ska man undvika att sprida gödsel så att olägenhet inte uppstår för de boende så långt det går, till exempel genom att inte sprida inför helger och storhelger. Gödsel är en resurs som ska spridas när den gör störst nytta, vilket helt beror på vädret.

Begränsad tid för spridning

Öland räknas som nitratkänsligt område och det är därmed endast tillåtet att sprida stallgödsel mellan 1 mars till 31 oktober, så länge marken inte är frusen, vattenmättad eller snötäckt.

Det finns möjlighet att ansöka om dispens från miljö- och byggnadsnämnden för att få sprida gödsel under perioden 31 oktober- 1 mars.

Gödseldispens beviljas dock restriktivt och endast i extraordinära fall som inte gått att förutse och där alla andra alternativ har uttömts, som till exempel att höra med grannen om tillåtelse att nyttja dennes gödselbrunn. En beviljad dispens kommer alltid med villkor kring mängd som får spridas, på vilka fält och gäller endast under en begränsad tidsperiod.

Lagring av gödsel

Djurhållare med 3-9 djurenheter ska kunna lagra gödsel under minst sex månader. 10 djurenheter eller mer ska kunna lagra gödsel under minst 8 månader (10 månader för fjäderfägödsel).

Lagring ska ske i täta utrymmen så att inte yt- och grundvatten riskerar att förorenas. För att förhindra ammoniakförluster ska flytgödselbrunnar ha ett stabilt svämtäcke. Ett stabilt svämtäcke har en skorpliknande yta och står emot normala vind och regnförhållanden. Gödseln ska tillföras brunnen under svämtäcket för att minska ammoniakförluster. Svämtäcket kan se ut på olika sätt: ett stabilt svämtäcke, flytande plastduk, halm, torv, leca- eller lättklinker kulor eller olika former av tak. Oavsett vilket ska svämtäcket syfta till att minska förlusterna av ammoniak. Om svämtäcket bryts eller skadas till exempel på grund av omrörning av gödseln ska det ha återskapats inom 14 dagar.

Stallgödsel

Vid hästhållning gäller samma regler för gödselhantering och ligghallar som för andra djurslag. Det innebär bland annat att gödsel ska förvaras på platta samt att spridningsarealer ska finnas, oavsett hur många hästar du har. Om detta ej går att ordna på gården bör du upprätta ett avtal med en närbelägen lantbrukare som kan ta hand om gödseln. Permanenta ligghallar ska ha en tät botten som kan tömmas.

Mängden stallgödsel som får spridas per hektar är reglerad genom att maximalt 22 kg fosfor/hektar och år får tillföras, i snitt över en femårsperiod. Det finns inga restriktioner kring hur många gånger man får sprida stallgödsel, bara man inte kommer över 22 kg fosfor/år under ett femårssnitt.

Hoppa till innehåll