Kontakta oss

Fettavskiljare

När fett kommer ut i avloppet och svalnar, stelnar det. Stelnat fett på rörens insida kan orsaka avloppsstopp och översvämningar. Fettavskiljare är till för att skydda avloppsledningsnätet, pumpstationer och reningsverken.

Krav på fettavskiljare

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel och släpper ut mer än 50 mg fett per liter vatten ska installera fettavskiljare. Detta gäller vid nybyggnad eller ombyggnad, om fettavskiljare inte finns eller om man har ledningsproblem.

Det är VA-abonnenten som är ansvarig för att inte släppa ut fett till avloppet, samt för eventuella skador och problem som uppstår på ledningsnätet.

Anmälan till kommunen

Vid start av en verksamhet i en ny byggnad eller vid väsentlig ändring av verksamhet i en befintlig byggnad gäller krav på fettavskiljare i samband med bygglovsansökan.

Vid enbart installation av fettavskiljare behöver du göra en bygganmälan.

Som underlag vid bygglovsansökan eller bygganmälan ingår en teknisk beskrivning av fettavskiljaren, dimensionering med beräkningsunderlag, typ och tillverkare, samt övrig relevant information.

Kontakta ett VVS-företag för att få hjälp med dimensionering, utformning och installation av fettavskiljare.

Tömning av fettavskiljare

Fettavfall från fettavskiljare får bara Borgholm Energi AB hämta. Abonnemang för tömning av fettavskiljare tecknar du med Borgholm Energi AB. Detta genom att skicka in blanketten ”Anmälan om installation av fettavskiljare” som finns på deras hemsida.

Fettavskiljare som är anslutna till kommunalt avlopp ska man tömma en gång per månad eller som minst en gång per år.

Fettavskiljare anslutna till enskilt avlopp ska man tömma minst en gång per år.

Tömning sker med vanlig slamtömningsbil. Det är viktigt att se till att inget står i vägen och hindrar att tömningen kan ske. Kan inte tömning ske kostar det en bomkörningsavgift.

Efter varje tömning ska fettavskiljaren för bibehållen funktion återfyllas med vatten, vilket är fastighetsägarens ansvar. Återfyllnad kan ske passivt förutsatt att verksamhet pågår.

Använt fett

Överblivet använt fett som frityrolja eller liknande ska inte tömmas direkt i fettavskiljaren. Använt fett ska istället samlas upp i separata kärl och återvinnas. Det finns specialiserade fettåtervinningsföretag som hämtar kärl med insamlat fett. I denna hantering ingår den typ av fettavskiljare som placeras under diskbänken.

Olika roller i kommunen

Borgholm Energi AB är VA-huvudman och har ansvaret för ledningsnät, reningsverk och tömning av fettavskiljare.

Kommunens byggenhet ansvarar för tillsyn, handläggning och beslut kring bygglov när en fettavskiljare ska installeras och kommunens miljöenhet utövar tillsyn på verksamheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Eftersom fett är ett hushållsavfall ingår det i miljöenhetens avfallstillsyn av verksamheter, för att förebygga uppkomst av miljöstörningar och olägenheter i kommunen. Miljöenhetens livsmedelsinspektörer gör tillsyn på de verksamheter som hanterar och producerar livsmedel och som därför behöver ha fettavskiljare.

Skip to content