Kontakta oss

Höns

Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna § 3 krävs tillstånd från kommunen för att inom detaljplanelagt område hålla fjäderfä, till exempel höns, ankor, duvor och kalkoner. Det krävs dock inget tillstånd om du håller maximalt fem höns och inte har någon tupp.

Se till att du uppfyller de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen med avseende på både storlek och utformning av hönshus och rastgård. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet vad avser djurskyddet.

Höjd risk för fågelinfluensa i länets kustkommuner, läs mer här.

Inom detaljplan

Fem hönor men ingen tupp får hållas utan tillstånd. Om antalet hönor är fler än fem, eller om tupp hålls, krävs tillstånd från Miljö- och byggnadsförvaltningen. En skriftlig ansökan ska skickas in med uppgifter om antal höns, ritning över hönshusets och rastgårdens placering på tomten ska bifogas, liksom beskrivning över hur gödseln kommer att omhändertas. Dina närmaste grannar ska informeras om dina planer och deras eventuella yttranden ska bifogas ansökan.

Ansökan görs genom att fylla i blanketten ”Ansökan – Djurhållning i planlagt område”, vilken du hittar under Blanketter och E-tjänster. Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Taxan är timbaserad och är fastställd av kommunfullmäktige i Borgholms kommun.

Bra att tänka på

  • Hönsen får inte gå fritt på tomten utan ska ha en väl inhägnad rastgård. Tänk även på att hönshus och rastgård inte bör placeras i direkt anslutning till grannens tomtgräns. Rastgården bör ha tak för att skydda hönsen från rovdjur. Hönsen ska vara instängda under natten.
  • På grund av smittorisk bör utfodring ske inomhus för att inte locka dit skadedjur, möss, fåglar och andra smådjur.
  • Gödseln ska omhändertas så inte grannar störs av lukt eller flugor. Använd gärna torvströ eller liknande för en torrare gödsel.

Utanför detaljplan

Att hålla fjäderfän och höns för husbehov och utanför detaljplanelagt område kräver inte tillstånd.

Bra att tänka på

  • Informera gärna dina grannar om dina planer på att skaffa höns och ifall du kommer att hålla tupp eller inte.
  • Tuppar kan låta en del, vilket kan upplevas som störande av närboende. Om du funderar på att även ha tupp så är det bra att låta tuppen vara inomhus delar av dygnet när risken att störa grannar är stor.
  • Hönsgödseln måste hanteras på lämpligt sätt så att det inte förorenar närbelägna dricksvattenbrunnar eller vattendrag. Om hönsgödseln ska komposteras bör detta ske i tät behållare för att inte näringsämnen ska läcka ut och för att minimera risken för lukt och flugor. Tänk på att lukten från hönsgödsel kan vara ganska stark.
  • Miljöbalkens hänsynsregler gäller även för privatpersoner och du har alltid ansvar för att olägenheter inte uppstår.
Skip to content