Kontakta oss

Egenkontroll lantbruk

Publicerat 30 september 2018

Alla som bedriver en verksamhet som ha påverkan på miljön eller människors hälsa ska enligt Miljöbalken upprätta en fungerande egenkontroll som är anpassad till verksamhetens omfattning.

Egenkontrollen har till uppgift att förebygga onödig påverkan på miljön och människors hälsa samt underlätta dokumentationen för dig som företagare. Det är också ett sätt att underlätta för dig som verksamhetsutövare att säkerställa att du uppfyller alla lagar och bestämmelser som din verksamhet omfattas av.

För mindre lantbruk kan det räcka med att årligen gå igenom LRF:s miljöhusesyn. För anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter ska egenkontrollen dokumenteras skriftligt. Enligt Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska följande finnas:

 1. En fastställd och dokumenterad ansvarsfördelning. Fördelning av det organisatoriska arbetet ska göras för de frågor som gäller för verksamheten enligt:
  -Miljöbalken
  -Föreskrifter som meddelats med stöd av Miljöbalken
  -Domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelade med stöd av de författningar som avses i punkt 1 och 2. Fördelningen måste vara beslutad och godkänd av en högst ansvarige på företaget.
 2. Dokumenterade rutiner för drift, skötsel, underhåll, kontroller och reparationer. Exempel på detta kan vara rutiner kring hantering av växtskyddsmedel och gödsel eller kontroll av dieselcisterner.
 3. Rutiner för hur driftstörningar ska hanteras. Vid olycka eller tillbud som kan påverka miljö eller människors hälsa ska tillsynsmyndigheten omedelbart kontaktas.
 4. Förteckning över de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten där följande finns med:
  -Produktens namn
  -Omfattning och användning av produkten
  -Information om produktens hälso- och miljöskadlighet.
  -Produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.
 5. En dokumenterad riskbedömning, innebär att de delar av verksamheten som kan påverka mark, vatten och luft eller människors hälsa negativt ska undersökas systematiskt och fortlöpande. Riskerna ska identifieras, graderas efter hur stora de är och om det är möjligt ska åtgärder sättas in för att minska de potentiella riskerna.
Hoppa till innehåll