Utskriftsdatum: 08 April 2020

Rökfria miljöer

Rökfria miljöer

Den 1 juli 2019 införs en ny lagstiftning om tobak och liknande produkter.
Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
En stor del i den nya tobakslagstiftningen handlar om att rökförbudet utvidgas till att även gälla:

  • Uteserveringar.
  • Vid entréer till offentliga lokaler.
  • Busshållplatser.
  • På inhägnade platser utomhus, huvudsakligen de avsedda för idrottsträning.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Ansvarig för rökförbudet

  • För uteserveringar är det den som driver verksamheten som är ansvarig för att rökförbudet följs.
  • Gällande rökfria miljöer är det den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme innanför en entré som ansvarar för att rökförbudet efterlevs.
  • På inhägnade platser avsedda för idrottsutövning och på lekplatser är ägaren av dessa ansvarig.

Förtydligande om skyltar

Kraven på den som ansvarar för rökförbudet blir tydligare i och med den nya lagen.
Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser.
Om någon trots tillsägelser röker får denne avvisas.
Den som är ansvarig har stora möjligheter att själv utforma skyltar som upplyser om rökförbudet.
Den som är ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar inom det område som är rökfritt.
Exempel på hur en rökförbudsskylt kan se ut kan ni hitta nedanför att ladda ner (ni kan om ni vill använda er av dessa upplysningar och sätta upp utanför er entré).

Produkter som omfattas av rökförbudet

Från den 1 juli omfattar rökförbudet, utöver cigaretter, även elektroniska cigaretter,
örtprodukter för rökning, vattenpipa och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Kommunens ansvar

Kommunen är tillsynsansvariga över rökfria miljöer och kan förelägga med eller utan vite,
den som är ansvarig över att rökförbudet efterlevs om denne inte ser till att rökning inte förekommer.

I samband med att rökförbudet utökades i den nya tobakslagen placerade kommunen ut två nya askkoppar längs Storgatan i Borgholm, en på torget och en i Societetsparkens nordöstra hörn.
Då Storgatan kantas av entréer som omfattas av det nya förbudet, hänvisas stadens besökare att röka vida dessa askkoppar.