Eget dricksvatten

Har du egen brunn är du själv ansvarig för dricksvattnet. Både kvaliteten och tillgången på vatten kan förändras med tiden. Analysera vattnet om ni lägger märke till att vattnet förändras, exempelvis om det börjar lukta eller mörkna i färgen.

Det är viktigt att tänka på att vattnets kvalité kan variera mellan årstider och förbrukning. Livsmedelsverket rekommenderar att man regelbundet analyserar vatten från egen brunn, minst vart tredje år om brunnen förser en eller två familjer med vatten och en gång per år om brunnen förser många hushåll med vatten. Om man har eller har haft problem med brunnsvatten är det lämpligt att testa vattnet oftare. Små barn är särskilt känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, koppar och nitrit. Därför är det extra viktigt att brunnsvattnet testas om små barn finns i hushållet.

Analys av vattnet

Analys av vattenprover bör utföras av ett ackrediterat laboratorium. Laboratoriet ger anvisningar för hur själva provtagningen går till. Resultatet får du i en rapport från laboratoriet tillsammans med en förklaring om något inte är som det ska. Är vattnet bedömt som tjänligt med anmärkning eller otjänligt är du som brunnsägare/fastighetsägare ansvarig för att åtgärda problemet. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. I informationsbladet Råd om enskild dricksvattenförsörjning från Livsmedelsverket kan du bland annat läsa om vanliga orsaker till olika otjänliga resultat. Det finns fler olika laboratorier att välja mellan, för mer information hänvisar vi till laboratoriernas hemsidor. Borgholms kommun har avtal med laboratoriet SGS Analytics.

Provtagning av ditt vatten

Vi erbjuder privatpersoner analys av enskilt brunnsvatten till ett reducerat pris. För att få använda rabatten måste du ha en fastighet i Borgholms kommun. Det är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete samtidigt som vi, via kopior av analysrapporten, får en aktuell bild av grundvattenkvalitén i kommunen.

Hur gör jag för att få ta del av rabatten?

För att du ska få det reducerade priset på analyserna måste du följa instruktionerna nedan.

Vid hämtning av provtagningsflaskor

 • Du hämtar provtagningsflaskor i stadshusets servicecenter. Stadshuset ligger vid torget i Borgholm på Östra Kyrkogatan 10 och är öppet mellan klocka 8.00 och 16.00 vardagar.
 • När du får flaskorna ska du också få:
  • En så kallad följesedel som du ska fylla i.
  • En broschyr från laboratoriet med en provtagningsinstruktion och förklaringar på hur du ska tolka analysresultatet.

Ta proverna

 • Genomför provtagningen enligt laboratoriets instruktioner på följesedeln.
 • Förvara proven kylda fram till inlämningen i kommunhuset.
 • Fyll i följesedeln du fått.

Vid inlämning av proverna

Lämnas in proverna i servicecenter igen tillsammans med förifylld följesedel. Du kan göra det tisdagar jämna veckor klockan 8.00-14.00.

 • Fyll i ett fakturaunderlag i servicecenter. Du kommer senare få fakturan skickad hem till dig.
 • Ha med dig giltig legitimation.

Vad kostar det?

Med den rabatt du får av oss kommer analyserna kosta enligt tabellen nedan.

Gratis barnprov

För dig som väntar barn eller har barn under 18 månader och är skriven och boende i kommunen erbjuder vi en kostnadsfri analys av vattnet, ett så kallat barnprov. Detta fungerar precis som instruktionen ovan, bortsett från att du inte behöver fylla i något fakturaunderlag. Var tydlig med att det handlar om ett barnprov, både vid hämtning och inlämning av provtagningsflaskor. Barnprovet innefattar det lilla paketet.
För mer information kontakta servicecenter, 0485-88 000.

Att anlägga och sköta om en dricksvattenbrunn

Livsmedelsverket har tagit fram råd om hur du ska sköta din brunn för att dricksvattnet ska ha bra kvalitet, broschyren Sköt om din brunn för bra dricksvatten, se länk nedan. Det finns också en broschyr med råd om vad du bör tänka på när du anlägger en ny brunn; Att anlägga egen brunn för dricksvatten.

 Läs mer om dricksvatten på Livsmedelsverkets hemsida, se länk nedan.

Avgifter för eget dricksvatten

Taxor och avgifter

 

Taxa 2022
Analys Pris (kronor)
Lilla paketet (Mikrobiologisk normalkontroll, kemisk normalkontroll) 415 kronor
Stora paketet (Mikrobiologisk och kemisk normalkontroll, metaller, radon) 605 kronor