Utskriftsdatum: 24 July 2021

Miljötillsyn på lantbruk

10 december 2013

En del av kommunens verksamhet är att bedriva miljötillsyn. Det innebär att vi ser efter så att verksamheter följer miljölagstiftningen. Alla lantbruk inspekteras därför regelbundet, vilket vanligtvis börjar med en rundvandring på gården och avslutas med en genomgång av verksamhetens dokumentation. Vid tillsynsbesök tittar vi på gödselhanteringen, att det finns tillräcklig lagringskapacitet, samt att gården har tillräckligt med mark att sprida gödseln på. Vi kontrollerar hantering och lagring av bekämpningsmedel och andra kemikalier, att eventuell sprututrustning och dieselcistern är godkänd, samt att verksamheten har en fungerande avfallshantering.

Alla miljöfarliga verksamheter betalar en avgift för tillsynen. Vissa verksamheter har en fast årlig avgift och andra mindre verksamheter debiteras per timme. Avgifterna är enligt gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Borgholms kommun. Avgiften betalas i efterskott mot faktura.

Om det vid inspektionen upptäcks brister kan Miljö- och byggnadsnämnden förelägga verksamhetutövaren om att åtgärda dessa. Ett beslut om föreläggande kan ibland förenas med vite. Vissa överträdelser innebär även att du som verksamhetsutövare får betala en miljösanktionsavgift. Allvarligare överträdelser kan leda till en åtalsanmälan.

Inför inspektion

Lantbruket bidrar till många positiva effekter på miljön, till exempel öppna landskap med betande djur och närproducerade livsmedel. Men, det kan också medföra negativ miljöpåverkan. En olämplig gödselanvändning kan leda till läckage av näringsämnen som kan bidra till övergödning av sjöar, vattendrag och hav. Vid bristfällig hantering eller lagring av bekämpningsmedel kan rester av bekämpningsmedel riskera hamna i vattendrag eller i enskilda vattentäkter. Vid inspektionen tittar vi därför bland annat på:

 • gödselhantering – anläggning, lagringskapacitet och spridning
 • lagring och hantering av kemikalier, inklusive cisterner
 • hantering av kadaver
 • avfallshantering

Före besöket kontaktar vi dig vanligtvis per brev för att boka in en tid, men ibland gör vi oanmälda inspektioner. En inspektion brukar inledas med en rundvandring på gården och avslutas med en genomgång av dokumentation inne på kontoret. Hur lång tid ett tillsynsbesök tar är beroende på verksamhetens art och storlek, samt hur väl förberedd du är. Vanligtvis tar det ungefär en timme. För att inspektionen ska gå så smidigt som möjligt är det bra om all nödvändig dokumentation finns nära till hands, gärna samlat i en pärm som alltid hålls aktuell. Exempel på dokumentation som kan krävas:

 • uppgift om antal djur
 • arealer – bete- och åkermark, samt eventuella arrenden med fastighetsbeteckning
 • beräkning av behovet av lagringskapacitet för stallgödsel
 • gödseljournal samt spridningsavtal, vid mottagande eller bortförsel av gödsel
 • växtodlingsplan
 • sprutjournal (se till att få kopia av den du lejer in om du inte sprider själv)
 • behörighetsbevis (sprutcertifikat)
 • funktionstest av sprututrustning
 • besiktningsprotokoll för cisterner
 • besiktningsdokument för köldmedier
 • anmälan om egen transport av farligt avfall
 • avfallsjournal och kvitto eller transportdokument
 • dokumentation för kadaverhämtning av godkänd transportör
 • eventuella certifieringar (till exempel Krav, IP-sigill)
 • markkartering och eventuell växtnäringsbalans (gäller främst B- och C-anläggningar)
 • egenkontroll – till exempel genomförd Miljöhusesyn (krav för B- och C-verksamheter)
Hoppa till innehåll