Utskriftsdatum: 22 January 2021

Nedgrävning av häst

Om du vill gräva ner en avliden häst själv så måste du, enligt 2 kap 27 § i § i Jordbruksverkets föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter (SJVFS 2006:84), följa kommunens anvisningar. I Borgholms kommun innebär detta att du behöver fylla i blanketten ”Begäran om bedömning av plats/anvisningar för nedgrävning av häst” och vänta på Miljö- och byggnadsnämndens bedömning/ytterligare anvisningar vad gäller din valda plats. Om det uppdagas att du har grävt ned en häst utan att följa kommunens anvisningar, kan du, om platsen bedöms olämplig, bli tvungen att gräva upp den igen.

Enligt 12 § i Förordning om nedgrävning av animaliska biprodukter (2006:814) är kommunerna behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll över bland annat nedgrävning av animaliska biprodukter (i vilket hästar ingår). I Jordbruksverkets föreskrifter (2006:84) samt i Förordning (EU) nr 142/2011 finns ytterligare krav på hur förvaring av kroppen samt nedgrävning får ske. Dessa ligger till grund för anvisningarna nedan.

Ärendegång:

 • Fyll i blanketten Ansvar för nedgrävning, se nedan. På blanketten ska du bland annat ange uppgifter som beskriver platsen där du planerar att gräva ner hästen. För grundläggande anvisningar; se nedan. Informationen finns även på sista sidan/baksidan av blanketten.
 • Bifoga en karta där platsen har märkts ut samt skriftligt medgivande från markägaren, om denne inte är du.
 • Skicka in dokumenten till Miljö- och byggnadsförvaltningen.
 • Invänta Miljö- och byggnadsnämndens bedömning om platsen är godtagbar/om det behövs ytterligare anvisningar. Om ärendet är mycket brådskande får du gärna ange detta, alternativt kontakta oss via telefon i samband med inskickande av blanketten!

I vissa fall kan Miljö- och byggnadsnämnden göra bedömningen enbart utifrån insända handlingar, medan det i andra fall krävs ett besök på plats. Försök därför att vara så utförlig som möjligt!

 

Anvisningar

  • Grunden är att nedgrävning endast får ske på ett sätt som inte riskerar att skada miljön eller människors hälsa, samt att vilda djur inte ska kunna gräva upp kroppen.
  • Nedgrävning får inte ske inom kommunalt vattenskyddsområde.
  • Platsen ska helst ligga på en höjd, samt vara plan och torr och normalt inte översvämmas. Lämpliga jordarter är sand, grus eller morän. Det är inte lämpligt att gräva ner hästen i en fuktig sänka.
  • Avstånd till bostad bör uppgå till minst 100 meter.
  • Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska nedgrävningsplatsen väljas så att avståndet till närmaste vattentäkt/brunn uppgår till minst 100 meter. Avståndet bör helst uppgå till 200 meter.
  • Kroppen får inte placeras närmare än 30 meter från dräneringsledning. Ta reda på om det finns åkerdränering i marken och i sådana fall var!
  • Även till öppet vattendrag/sjö/diken ska det vara minst 30 meter. Skyddsavståndet behövs för att undvika förorening av ytvattnet.
 • Avståndet från djurkroppen till högsta grundvattenyta eller berg ska alltid vara minst en meter. (Vatten får inte komma upp i graven när den grävs!) Kroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrunden. TIPS! Gräv en ca 3,5 meter djup grop på tilltänkt plats. Vänta i minst ett dygn (helst två!) för att se så att inget grundvatten tränger upp. Har inget vatten runnit till är platsen godtagbar ur detta hänseende. Observera att vattenståndet ofta är som högst under sen vår/tidig sommar. (Du ska räkna med högsta vattenståndet!)

 

  • Gropen bör vara så djup att kroppen kan täckas med 150 cm jord. Placeras stora stenar på återfylld grop är 100 cm jord tillräckligt. Mängden jord behövs för att vilda djur inte ska kunna gräva upp kroppen. Eftersom jorden sjunker ihop efter en tid bör graven täckas så att det bildas en liten ås över graven för att undvika vattensamlingar.
  • Det ska vara en plats där allmänheten normalt inte vistas.
  • Område med fornlämningar ska undvikas.
  • Om din häst redan är död är det viktigt att kroppen täcks väl under väntetiden, så att rovdjur och fåglar inte kommer åt kroppen.
  • Nedgrävningen ska ske innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske snarast möjligt efter det att djuret har dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats samt står under daglig tillsyn.
  • Tänk på att om kulturminnen eller naturvårdsintressen kan påverkas, så ska du först rådgöra med Länsstyrelsen.
 • Om du misstänker att hästen har en allvarlig smittsam sjukdom får den inte grävas ner!

 

 

För handläggning av ärendet tas en avgift, motsvarande en timme, ut. Timavgiften ligger för närvarande på xx kr.

 

Tidigare behövde du tillstånd från Länsstyrelsen om du ville gräva ner en häst själv. Numera ingår dock tillståndet i föreskrifterna, enligt 2 kap 23 a § i Jordbruksverkets föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter (SJVFS 2006:84). Som tidigare nämnts krävs dock fortfarande att du följer kommunens anvisningar om plats för nedgrävning!