Kontakta oss
 • Bild på Ölandskvarn med hästar ståendes nedanför
 • Bild på Ölandskvarn med hästar ståendes nedanför

Nedgrävning av häst

Om du vill begrava din häst hemma på gården är det ofta möjligt.  Men för att undvika negativ påverkan på miljön och människors hälsa måste du välja platsen med omsorg och hästen får inte ha dött av någon smittsam sjukdom, utan ska ha förolyckats eller avlivats av andra skäl. För att få gräva ner en död häst måste du ha lämnat in en ansökan med begravningsplatsen utmärkt.

Gör såhär

 • Fyll i blanketten eller använd e-tjänsten, se nedan. Du ska bland annat ange uppgifter som beskriver platsen där du planerar att gräva ner hästen. För grundläggande anvisningar; se nedan.
 • Bifoga en karta där platsen har märkts ut samt skriftligt medgivande från markägaren, om denne inte är du.
 • Skicka in uppgifterna till miljöenheten.
 • Invänta miljöenhetens bedömning om platsen är godtagbar/om det behövs ytterligare anvisningar. Om ärendet är mycket brådskande får du gärna ange detta, alternativt kontakta oss via telefon i samband med att du skickar in blanketten!

I vissa fall kan miljöenheten göra bedömningen enbart utifrån insända handlingar, medan det i andra fall krävs ett besök på plats. Försök därför att vara så utförlig som möjligt.

Om det uppdagas att du har grävt ned en häst utan att följa kommunens anvisningar, kan du, om platsen bedöms olämplig, bli tvungen att gräva upp den igen.

Anvisningar för platsen

 • Grunden är att nedgrävning endast får ske på ett sätt som inte riskerar att skada miljön eller människors hälsa samt att vilda djur inte ska kunna gräva upp kroppen.
 • Nedgrävning får inte ske inom kommunalt vattenskyddsområde.
 • Platsen ska helst ligga på en höjd, samt vara plan och torr och normalt inte översvämmas. Lämpliga jordarter är sand, grus eller morän. Det är inte lämpligt att gräva ner hästen i en fuktig sänka.
 • Avstånd till bostad bör uppgå till minst 100 meter.
 • Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska nedgrävningsplatsen väljas så att avståndet till närmaste vattentäkt/brunn uppgår till minst 100 meter. Avståndet bör helst uppgå till 200 meter.
 • Djurkroppen får inte placeras närmare än 30 meter från dräneringsledning. Ta reda på om det finns åkerdränering i marken och i sådana fall var!
 • Även till öppet vattendrag/sjö/diken ska det vara minst 30 meter. Skyddsavståndet behövs för att undvika förorening av ytvattnet.
 • Det ska vara en plats där allmänheten normalt inte vistas.
 • Område med fornlämningar ska undvikas.
 • Om din häst redan är död är det viktigt att kroppen täcks väl under väntetiden, så att rovdjur och fåglar inte kommer åt kroppen.
 • Tänk på att om kulturminnen eller naturvårdsintressen kan påverkas, då ska du först rådgöra med Länsstyrelsen.

Nedgrävning

 • Gropen bör vara så djup att kroppen kan täckas med 150 cm jord. Placeras stora stenar på återfylld grop är 100 cm jord tillräckligt. Mängden jord behövs för att vilda djur inte ska kunna gräva upp kroppen. Eftersom jorden sjunker ihop efter en tid bör graven täckas så att det bildas en liten ås över graven för att undvika vattensamlingar.
 • Nedgrävningen ska ske innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske snarast möjligt efter det att djuret har dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats samt står under daglig tillsyn.
 • Avståndet från djurkroppen till högsta grundvattenyta eller berg ska alltid vara minst en meter. (Vatten får inte komma upp i graven när den grävs!) Kroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrunden. TIPS! Gräv en ca 3,5 meter djup grop på tilltänkt plats. Vänta i minst ett dygn (helst två!) för att se så att inget grundvatten tränger upp. Har inget vatten runnit till är platsen godtagbar ur detta hänseende. Observera att vattenståndet ofta är som högst under sen vår/tidig sommar. (Du ska utgå från högsta vattenståndet!)
 • Om du misstänker att hästen har en allvarlig smittsam sjukdom får den inte grävas ner.

Avgift

Timavgift för handläggning  2024
1093 kronor

Lagar och regler

Enligt 2 kap 27 § i Jordbruksverkets föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter (SJVFS 2006:84), är den som vill gräva ned en häst förpliktigad att följa kommunens anvisningar.

Enligt 12 § i Förordning om nedgrävning av animaliska biprodukter (2006:814) är kommunerna behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll över bland annat nedgrävning av animaliska biprodukter (i vilket hästar ingår). I Jordbruksverkets föreskrifter (2006:84) samt i Förordning (EU) nr 142/2011 finns ytterligare krav på hur förvaring av kroppen samt nedgrävning får ske. Dessa ligger till grund för anvisningarna nedan.

Tidigare behövde du tillstånd från Länsstyrelsen om du ville gräva ner en häst själv. Numera ingår dock tillståndet i föreskrifterna, enligt 2 kap 23 a § i Jordbruksverkets föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter (SJVFS 2006:84). Som tidigare nämnts krävs dock fortfarande att du följer kommunens anvisningar om plats för nedgrävning!

Skip to content