Utskriftsdatum: 05 July 2020

Nedgrävning av häst

Om du vill gräva ner en död häst behöver du enligt lag följa kommunens anvisningar. I Borgholms kommun innebär detta att du ska fylla i blanketten ”Ansökan om bedömning av plats för nedgrävning av häst”, vilken du hittar under Blanketter och E-tjänster. Miljö- och byggnadsnämnden handlägger ärendet och gör en bedömning av platsens lämplighet. Om det uppdagas att du har grävt ned en häst utan att följa kommunens anvisningar, kan du bli tvungen att gräva upp den igen. Om du misstänker att hästen har en allvarlig smittsam sjukdom får den inte grävas ner!

Gör så här:

 • Fyll i blanketten så utförligt som möjligt. På blanketten ska du bland annat ange uppgifter som beskriver platsen där du planerar att gräva ner hästen.
 • Bifoga en karta där platsen har märkts ut. Äger du inte själv marken behöver du ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren.
 • Skicka in efterfrågade dokument till Miljö- och byggnadsförvaltningen.
 • Invänta Miljö- och byggnadsnämndens bedömning av platsens lämplighet.

Informera oss om ärendet är brådskande, antingen genom att beskriva omständigheterna på blanketten eller per telefon. I vissa fall kan Miljö- och byggnadsnämnden göra bedömningen enbart utifrån insända handlingar, medan det i andra fall krävs ett besök på plats.

Viktigt att tänka på:

 • Nedgrävning får inte ske inom kommunalt vattenskyddsområde.
 • Platsen bör ligga högt, samt vara plan och torr. Lämpliga jordarter är sand, grus eller morän.
 • Avstånd till bostad bör uppgå till minst 100 meter.
 • Avstånd till närmaste vattentäkt/brunn bör helst vara 200 meter (100 meter som minst).
 • Avstånd till närmaste vattendrag/sjö/dike ska vara minst 30 meter.
 • Avstånd till eventuell dräneringsledning ska vara minst 30 meter.
 • Avståndet från djurkroppen till högsta grundvattenyta eller berg ska alltid vara minst 1 meter.
 • Gropen bör vara så djup att kroppen kan täckas med 1,5 meter jord. Placeras stora stenar på återfylld grop är 1 meter jord tillräckligt. Mängden jord behövs för att hindra vilda djur att gräva upp kroppen.
 • Om din häst redan är död, täck kroppen väl så att rovdjur och fåglar inte kan komma åt kroppen.
 • Nedgrävning ska ske innan förruttnelsen har börjat. Sommartid innebär det snarast möjligt, men vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats samt står under daglig tillsyn.
 • Det ska vara en plats där allmänheten normalt inte vistas.
 • Område med fornlämningar ska undvikas. Om kulturminnen eller naturvårdsintressen kan påverkas, rådgör med Länsstyrelsen.

Ärendet debiteras en avgift motsvarande en timmes handläggningstid. Avgifterna är enligt gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Borgholms kommun. Avgiften betalas i efterskott mot faktura.