Utskriftsdatum: 21 October 2021

Livsmedelskontroll

06 juli 2017

Vad innebär en livsmedelskontroll?

Vid en inspektion kontrolleras om företaget följer livsmedelslagstiftningen.  Det som kontrolleras är främst livsmedelshygien samt den information som lämnas till kunderna. Målet är att konsumenterna ska få säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller samt att informationen om maten är enkel att förstå.

Hur ofta varje anläggning besöks beror på hur stor och hur riskfylld verksamheten bedöms vara, men i genomsnitt en kontroll per år. Denna regelbundna kontroll kallas för planerad kontroll och görs oftast som oanmälda inspektioner. En kontroll kan också vara en revision som är mer inriktad på att gå igenom företagets rutiner. För planerad kontroll betalar livsmedelsföretagaren en årlig kontrollavgift. Finns det allvarliga brister på ett livsmedelsföretag sker ett återbesök, en så kallad extra offentlig kontroll. En avgift tas ut för den extra offentliga kontrollen, utöver den årliga avgiften. Läs mer om avgifter för livsmedelskontroll, du hittar länken under Mer information.

Sanktioner

Om inspektören gör bedömningen att det föreligger stor risk för människors hälsa, eller om verksamheten låter bli att åtgärda allvarliga brister, kan olika sanktioner bli aktuella, till exempel förelägganden och förbud. Vid direkt fara för konsumenten kan hantering stoppas genom till exempel saluförbud eller tillfällig stängning.

Förutom planerad kontroll och uppföljande (extra offentlig) kontroll utför miljöenheten även kontroller med anledning av klagomål som till exempel en misstänkt matförgiftning.

Hoppa till innehåll