Livsmedelskontroll

Vad innebär en livsmedelskontroll?

Vid en inspektion kontrolleras om företaget följer livsmedelslagstiftningen.  Det som kontrolleras är främst livsmedelshygien samt den information som lämnas till kunderna. Målet är att konsumenterna ska få säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller samt att informationen om maten är enkel att förstå.

Hur ofta varje anläggning besöks beror på hur stor och hur riskfylld hanteringen bedöms vara. Denna regelbundna kontroll kallas för planerad kontroll och görs oftast som oanmälda inspektioner. Finns det allvarliga brister på ett livsmedelsföretag sker ett återbesök, en så kallad extra kontroll. En avgift tas ut för den extra kontrollen. Läs mer om avgifter för livsmedelskontroll, du hittar länken längre ner.

Sanktioner

Om inspektören gör bedömningen att det föreligger stor risk för människors hälsa, eller om verksamheten låter bli att åtgärda allvarliga brister, kan olika sanktioner bli aktuella, till exempel förelägganden och förbud. Vid direkt fara för konsumenten kan hantering stoppas genom till exempel saluförbud eller tillfällig stängning.

Förutom planerad kontroll och uppföljande kontroll utför miljöenheten även kontroller med anledning av klagomål som till exempel en misstänkt matförgiftning.

Avgifter för livsmedelskontroll

Avgifter 2024

Inom livsmedelskontroll finns det tre olika typer av avgifter; registreringsavgift, debitering för offentlig kontroll som är planerad och extra kontroll.

Timavgift livsmedel

Avgift 2024
1 334 kronor / timme

Registreringsavgift

Vid registrering av ett livsmedelsföretag tas en handläggningsavgift ut. Avgiften motsvarar en och en halv timme enligt gällande timtaxa och är en engångsavgift. Observera att avgiften tas ut även om verksamheten inte startar.

Om det handlar om en bolagsförändring (exempelvis från enskild firma till aktiebolag) tas en avgift ut motsvarande 1 timmes handläggning.

Avgift för planerad kontroll

En kontrollavgift ska betalas till kontrollmyndigheten efter varje planerad kontroll. Hur många kontroller en verksamhet ska ha bestäms utifrån riskklassningen av verksamheten.

Hur en verksamhet riskklassas beror på följande

  • huvudsaklig inriktning
  • aktiviteter med kontrollbehov
  • produktgrupper kopplade till särskilda regler
  • verksamhetens omfattning

Livsmedelsföretagaren är skyldig att anmäla större förändringar till miljö- och byggnadsnämnden. En avslutad verksamhet som inte har anmälts som avslutad innan ett kontrollbesök görs kan debiteras en justerad fast avgift för handläggning. Miljö- och byggnadsnämnden måste få vetskap om förändringar, som avslutad verksamhet/ägarbyte i slutet av pågående år – i annat fall  kan debiteras verksamheten debiteras trots att verksamheten inte är aktiv/har förändrats.

I kontrolltiden ingår inläsning inför kontrollen, kontroll av verksamheten (inspektion, revision, provtagning och analys), upprättande av kontrollrapport, bedömning av analysresultat, samt registerhållning.

Avgift för extra kontroll

Om den planerade kontrollen visar på brister i livsmedelsföretagets verksamhet, kan det krävas ytterligare kontrolltillfällen för att se att bristerna har åtgärdats. Debitering sker även vid befogade klagomål samt vid konstaterade matförgiftningar. Även analyskostnader för uppföljande provtagning kan debiteras företaget. Vid extra kontroll debiteras all tid som ärendet tillför.  Extra kontroll betalas av det ansvariga företaget.