Kontakta oss

Bygg- och rivningsavfall

Enligt Naturvårdsverket har bygg- och anläggningssektorn under den senaste tioårsperioden producerat ca 10 miljoner ton avfall årligen. Ungefär 10 % av detta var farligt avfall. Om vi ska kunna nå de nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Giftfri miljö måste bygg- och rivningsavfallets mängd och farlighet minska. Avfallshanteringen ska säkras på ett sätt som främjar återanvändning och materialåtervinning.

Undantag ska dokumenteras

Alla undantag som görs från kraven om utsortering, till exempel sammansatta konstruktioner som inte kan separeras på plats, ska dokumenteras. Det gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet. Dokumentationen ska beskriva hur bedömningen har gjorts och ska kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten, som är ansvarig för att kontrollera om det varit rätt att tillämpa undantaget. Kontakta kommunens miljöenhet för bedömning om undantaget gäller ditt avfall.

Dispens

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ge dispens från kravet på utsortering i enskilda fall. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Kontakta kommunens miljöenhet för rådgivning gällande dispens för ditt avfall. Ansökningsblanketten hittar du under fliken E-tjänster och blanketter.

Farligt avfall

Avfall som klassas som farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med andra slag av farligt avfall. Det är viktigt att ha kännedom om material som kan klassas som farligt avfall och som kan påträffas vid renoveringar, som till exempel asbest, radonhaltigt material, PCB, impregnerat virke och tjärpapp. Det är även viktigt att rutiner finns för att säkerhetsställa att så mycket farligt avfall som möjligt identifieras innan en rivning påbörjas.

Normalt krävs att farligt avfall ska förvaras på tätt underlag, under tak, i välventilerat utrymme och på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt det. Flytande farligt avfall ska dessutom förvaras inom invallning.

Farligt avfall från företag ska lämnas till en avfallsentreprenör. Undantaget är elektronikavfall som omfattas av producentansvar och som får lämnas på vissa återvinningscentraler.

Rivning och sanering med anmälningsplikt

Det finns inte några generella krav på anmälan enligt miljöbalken när det gäller rivningar. Undantaget är om rivningen gäller en fastighet med PCB-haltiga fogmassor eller annat PCB-haltigt material. Sanering och rivning av PCB-haltiga material ska anmälas senast tre veckor innan den påbörjas.

Den som utför entreprenörsarbete på en fastighet ska genast informera miljöenheten om något upptäcks som kan riskera människors hälsa eller miljön. Det kan gälla föroreningar i byggnaden eller i marken. Sanering och efterbehandling av förorenad byggnad eller mark ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.  Anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan arbetet påbörjas.

Vid olika typer av sanering används blanketten Anmälan om efterbehandlingsåtgärd som du hittar under fliken E-tjänster och blanketter.

Skip to content