Utskriftsdatum: 19 January 2021

Bygga nytt, ändra eller riva

Bygglov krävs för att bygga till byggnader eller uppföra byggnader och anläggningar och även för att ändra byggnader på olika sätt. För att bygglov ska kunna beviljas måste förutsättningarna som anges i plan- och bygglagen (PBL) vara uppfyllda. Du lämnar in en ansökan om bygglov eller, för vissa mindre åtgärder, en anmälan.

Digital process

Ansök eller gör anmälan med hjälp av vår e-tjänst Mittbygge. Processen kan göras helt digitalt och du hittar länken till e-tjänsterna längre ner på sidan.

Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov

Ansökan är en lämplighetsprövning och en teknisk prövning. Den leder först till ett lov, därefter ett startbesked.

Att förändra byggnadens yttre utseende avsevärt med ny färg, ny fasadbeklädnad, annat taktäckningsmaterial eller på annat sätt förändras mot sin omgivning kan kräva bygglov. Tänk också på att inglasade uterum räknas som tillbyggnader!

Anmälan om bygglov

Anmälan är en teknisk prövning och leder till ett startbesked.

Inom eller utanför detaljplanelagt område påverkar

Beroende på om du bor inom en detaljplan, sammanhållen bebyggelse eller utanför kan vilka åtgärder som är bygglovs- eller anmälningsplikten variera.

Tänk på att alla byggnadstyper inte passar in i det öländska landskapet, som till exempel villavagnar och timmerhus. Det är dock fullt möjligt att anpassa en modern byggnad med kloka materialval.

Inom en detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs bygglov normalt sett för

  • Nybyggnad
  • Tillbyggnad
  • Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad
    – om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för.

Oavsett var du bor behövs bygglov om du inreder någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.

Byggherre

Byggherre är enligt Plan- och bygglagen den som ”för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.” Byggherren ansvarar för att se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt gällande föreskrifter. Ska du själv ansvara för ett projekt är du själv som fastighetsägare att anse som byggherre.

Kontrollansvarig, KA

För de åtgärder om kräver bygglov eller anmälan krävs det ibland att byggherren utser en kontrollansvarig till projektet. En kontrollansvarig behövs dock inte vid enklare byggnationer för en- och tvåbostadshus, som t.ex. vid installation av eldstad och för att uppföra små och enkla komplementbyggnader som  t.ex. förråd, garage.

Kontrollansvarig hjälper dig som byggherre med kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig som byggherre med att upprätta förslag till kontrollplan och ska sedan närvara vid det tekniska samrådet, arbetsplatsbesök och slutsamråd samt vid vissa andra kontroller. Kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.

En kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Certifierade kontrollansvariga enligt PBL hittar du på Boverkets hemsida:

Anlita hantverkare

När du anlitar hantverkare bör det finnas ett skriftligt avtal. Konsumentverket har rekommendationer och förslag till enkla kontrakt och avtal: