Utskriftsdatum: 21 September 2020

Miljötillsyn

En del av miljöenhetens ansvarsområde är att genomföra tillsyn på alla miljöfarliga verksamheter i kommunen. I tillsynen ingår till exempel besök på verksamheten, information och granskning av rapporter. Hur ofta tillsynsbesök görs beror på verksamhetens omfattning och vilken påverkan den har på omgivningen. Ett tillsynsbesök kan även initieras av ett klagomål.

Vid ett tillsynsbesök går man bland annat igenom att villkor i tillståndsbeslut följs, hantering och lagring av kemikalier och avfall samt hur verksamhetsutövaren arbetar med sin egenkontroll. Verksamhetsutövaren har alltid ett ansvar att kontrollera sin egen verksamhet och vidta åtgärder för att minska påverkan på omgivningen. En väl fungerande egenkontroll minskar risken för skador på miljön.

Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn.  Avgift tas även ut i ärenden som initieras av ett klagomål, om klagomålet är befogat.