Utskriftsdatum: 02 August 2021

Upplåtelse av allmän platsmark

03 juni 2020

Om du vill nyttja allmän platsmark måste du ha tillstånd.

Vad är allmän plats?

Med allmänna platser avses gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.

Vill du använda allmän plats?

Vill du ta kommunal allmän platsmark i anspråk för någon verksamhet ansöker du om upplåtelse av allmän plats.

Ansökan skickas till Polisen i Borgholm. Polisen lämnar sedan ansökan till kommunledningsförvaltningen för yttrande. Tillstyrks ansökan har polisen möjlighet att bevilja eller avslå ansökan. Avstyrks ansökan måste polisen avslå ansökan. För upplåtelse tar polisen en fast avgift och kommunen tar en avgift som styrs av tid och yta.

Hoppa till innehåll