Kontakta oss

Upplåtelse av allmän platsmark

Vad är allmän plats?

Med allmänna platser avses gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.

Vill du använda allmän plats?

Vill du ta kommunal allmän platsmark i anspråk för någon verksamhet ansöker du om upplåtelse av allmän plats.

Ansökan skickas till Polisen i Borgholm. Polisen lämnar sedan ansökan till kommunledningsförvaltningen för yttrande. Tillstyrks ansökan har Polisen möjlighet att bevilja eller avslå ansökan. Avstyrks ansökan måste Polisen avslå ansökan. För upplåtelse tar Polisen en fast avgift och kommunen tar en avgift som styrs av tid och yta.

Taxor och avgifter för allmän platsmark

Taxor och avgifter 2022

Gatuservering

Avgift avser kr/m2

Gågatuperiod är den period när Storgatan är avstängd för biltrafik: Här kan du läsa när gågatuperioden gäller.

A-läge*
Gågatuperioden 479 kronor
Övrig tid 57 kronor
B-läge
Gågatuperioden 234 kronor
Övrig tid 57 kronor

Minsta avgift för 1 m2. Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholms kommun. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.

Allmän platsmark

Avgift avser kr/m2

A-läge
Gågatuperioden 836 kronor
Övrig tid 209 kronor
Dagtaxa 57 kronor
B-läge
Gågatuperioden 479 kronor
Övrig tid 109 kronor
Dagtaxa 57 kronor

*A-läge: Storgatan, Västra och Östra Kyrkogatan inom området mellan Norra och Södra Långgatan

*B-läge: Övrig allmän plats i Borgholms kommun, exklusive hamnar.

Minsta avgift för 1 m2 .

Gatupratare debiteras 1 m2 .. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav. För näringsidkarna är det dock tillåtet att utan avgift uppsätta en trottoarpratare och/eller varuexponering inom 0,7 meter ut från fasad och max 5,0 meter utmed fasaden på den byggnad där verksamheten bedrivs. Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholms kommun. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för att samtliga nödvändiga tillstånd finns.

Torg- och marknadstaxa

Dagavgift 3×3 meter
Gågatuperioden 427 kronor
Övrig tid 213 kronor
Årsavgift 3×3 m
Glasskiosk, food truck och liknande 9 343 kronor
Årsavgift tillkommande möver 9 m2 2658 kronor
Veckoavgift, avser inte ideella föreningar
Lottkiosk 801 kronor
Torgstånd 0 kronor
Avgift för el- och VA-anslutningar
Elanslutning torgplats, per dag 83 kronor
Elanslutning marknadsplats, per dag 120 kronor
VA-anslutning torgplats 1597 kronor
El lottkiosk eller liknande, ej ideella föreningar. Avgift per tillfälle 588 kronor
Årsavgift el 4463 kronor

Avgifterna erläggs i förskott. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för kostnaden för återställning. Nyttjaren ansvarar för samtliga nödvändiga tillstånd.

Allmän platsmark – övrigt

För nyttjande av allmän plats under kortare tid, i annan avsikt än i enlighet med ovanstående taxa, som uppställning av renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller liknande debiteras avgift enligt nedan.

Allmän platsmark  – övrigt
Dagavgift 26 kronor
Veckoavgift 68 kronor
Månadsavgift 192 kronor

Max debiterad yta uppgår till 100 m2.Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta (alternativt efter uppmätning av ianspråktagen yta. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholms kommun. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.

Hoppa till innehåll