Upplåtelse av allmän platsmark

Om du vill nyttja allmän platsmark måste du ha tillstånd.

Vad är allmän plats?

Med allmänna platser avses gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.

Vill du använda allmän plats?

Vill du ta kommunal allmän platsmark i anspråk för någon verksamhet ansöker du om upplåtelse av allmän plats.

Ansökan skickas till Polisen i Borgholm. Polisen lämnar sedan ansökan till kommunledningsförvaltningen för yttrande. Tillstyrks ansökan har polisen möjlighet att bevilja eller avslå ansökan. Avstyrks ansökan måste polisen avslå ansökan. För upplåtelse tar polisen en fast avgift och kommunen tar en avgift som styrs av tid och yta.

 

Taxor och avgifter allmän platsmark

Lyssna

Här presenteras taxor och avgifter i en förenklad version. Läs taxor och avgifter i detalj i dokumentet Borgholms kommun – taxor 2020. Du hittar länken längre ner på sidan under Mer information. 

Gatuservering

Avgift avser kr/m2

Gågatuperiod är den period när Storgatan är avstängd för biltrafik.

Här kan du läsa när gågatuperioden gäller.

A-läge*
Gågatuperioden 469 kr
Övrig tid 56 kr
B-läge*
Gågatuperioden 230 kr
Övrig tid 56 kr

Minsta avgift för 1 m2. Avgiften fastställs i enlighet med i tillstånd beviljad yta. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholms kommun. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för nödvändiga tillstånd.

Allmän platsmark

Avgift avser kr/m2

A-läge*
Gågatuperioden 836 kr
Övrig tid 209 kr
Dagtaxa 56 kr
B-läge*
Gågatuperioden 469 kr
Övrig tid 107 kr
Dagtaxa 56 kr

*A-läge: Storgatan, Västra och Östra Kyrkogatan inom området mellan Norra och Södra Långgatan

*B-läge: Övrig allmän plats i Borgholms kommun, exklusive hamnar.

Minsta avgift för 1 m2 .

Gatupratare debiteras 1 m . Gatuprataren ska uppfylla gällande krav. För näringsidkare är det dock tillåtet att utan avgift uppsätta en trottoarpratare och/eller varuexponering inom 0,7 m ut från fasad och max 5,0 m utmed fasaden på den byggnad där verksamheten bedrivs. Avgiften fastställs i enlighet med i tillstånd beviljad yta. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen ser efter anmälan till Borgholms kommun. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden . Nyttjaren ansvarar för samtliga nödvändiga tillstånd.

Torg- och marknadstaxa

Dagavgift 3×3 m
Gågatuperioden 418 kr
Övrig tid 209 kr
Årsavgift 3×3 m
Glasskiosk, food truck och liknande 9 160 kr
Årsavgift tillkommande möver 9 m2 2 606 kr
Veckoavgift, ej ideella föreningar
Lottkiosk 785 kr, tillkommer kostnad för transport och montering
Torgstånd 0 kr
Avgift för el- och VA-anslutningar
Elanslutning torgplats, per dag 80 kr
Elanslutning marknadsplats, per dag 117 kr
VA-anslutning torgplats 1 566 kr
El lottkiosk eller liknande, ej ideella föreningar. Avgift per tillfälle 576 kr
Årsavgift el 4 376 kr

Avgifterna erläggs i förskott. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för kostnaden för återställning. Nyttjaren ansvarar för samtliga nödvändiga tillstånd.

Allmän platsmark – övrigt

För nyttjande av allmän plats under kortare tid, i annan avsikt än i enlighet med ovanstående taxa, som uppställning av renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller liknande debiteras avgift enligt nedan.

Allmän platsmark  – övrigt
Dagavgift 26
Veckoavgift 66
Månadsavgift 189

 

Hoppa till innehåll