Utskriftsdatum: 21 April 2021

Skyltar

24 juni 2020

Varuexponering innebär att du som har en butik eller restaurang exponerar varor i marknadsföringssyfte eller för utsmyckning. Det kan vara varor ur det egna sortimentet eller varor som gör miljön vid entrén trevlig, till exempel i form av blomsterarrangemang eller en bänk, eller en gatupratare / skylt

Gatan, trottoaren, gågatan och stadens torg är till för alla. Därför måste varuställ och annan utsmyckning placeras och utformas så att de inte utgör något hinder eller kan orsaka skada. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att stadsmiljön utformas så att den är trevlig att vistas i och samtidigt tillgänglig för alla. Därför ska varuexponeringen ges en prydlig och enkel utformning och valet av form, färg och material ska passa in i stadsmiljön. Varuställ och annan utsmyckning kan bidra till stadens attraktiva atmosfär och miljö om den utformas och placeras på rätt sätt.

Så söker du polistillstånd för varuexponering

Om du vill använda stadens mark för att ställa upp en varuexponering behöver du ansöka om tillstånd från polisen. Polisen utfärdar tillståndet i samråd med kommunen. Det är alltså polismyndigheten som utfärdar tillståndsbeviset och gör det i samråd med kommunen som förvaltar stadens offentliga mark, den allmänna platsmarken. Innan polisen ger tillstånd ska staden yttra sig. Om staden inte godkänner ett ärende kan polismyndigheten inte heller godkänna det. Polisen kan däremot avslå ett ärende även om staden gett klartecken.

På Polisens hemsida finns mer information samt blankett för ansökan. Tänk på att söka ditt tillstånd i god tid – du måste ha ditt tillstånd klart innan du nyttjar offentlig plats. Tillståndet ska anslås väl synligt vid entrén. För att få förnyat tillstånd får det inte finnas obetalda fakturor gällande markhyra.

Att tänka på

  • Varuställ och liknande sätt att exponera varor ska vara placerade direkt mot lokalens fasad.
  • Varustället ska vara stabilt och inte vara lätt att flytta.
  • Du får inte fästa varuskyltningen i marken genom att borra. Om du vill fästa skyltningen mot fasaden måste du söka bygglov.
  • Brandposter, avstängningsventiler, kabelbrunnar, kopplingsskåp och liknande som finns inom området, ska hållas tillgängliga och får inte täckas över.
  • Det ska vara helt och rent. Exempelvis får inga vissna blommor, trasiga bänkar, smutsiga mattor förekomma.
  • Varuställen ska alltid plockas in efter stängning.
  • Fasta skyltar och fasadändringar är bygglovspliktiga.

Avgifter

Det är avgiftsfritt att nyttja 3,5 kvadratmeter  framför din butik. Men överskrider du denna yta är du skyldig att betala för hela den yta du har nyttjat. Kommunen tar ut en avgift för markupplåtelse enligt taxa som kommunfullmäktige fastställer.

Minsta avgift är för en kvadratmeter. Gatupratare debiteras för en kvadratmeter. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav.Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.

Polisen tar även ut en ansökningsavgift för tillståndet.

Det blir påföljder om du inte följer tillståndet från Polisen. Nyttjande av allmän platsmark utan giltigt tillstånd debiteras 5 000kr. Gatuservering utan giltigt tillstånd debiteras 10 000 kr. Nyttjande av allmän platsmark eller gatuservering överskridande i giltigt tillstånd angiven yta debiteras 2 000 kr. Överskridelsen ska åtgärdas inom tre arbetsdagar. Vid upprepade förseelser dubbleras påföljden för varje förseelse. (Ex. 2 000 => 4 000 => 8 000kr)
Vid upprepade förseelser kan tillståndet komma att dras in.

Hoppa till innehåll