Utskriftsdatum: 22 October 2021

Sjöbodar

10 december 2013

Sjöbodarna är en viktig del av det öländska landskapet och utgör ett karaktäristiskt inslag i kommunens kultur- och kustmiljö. Miljöerna kring sjöbodar ska värnas som väsentliga inslag i landskapsbilden och som del i det öländska kulturarvet. En sjöbod är ett redskapsförråd, som av tradition har uppförts längs kusten som förråd för båt- och fiskeredskap. Marken kring bodarna är gemensam där alla vistas på lika villkor.

Sjöbodsliknande byggnader kan finnas nära vattnet utan att vara sjöbodar. Det kan vara butiker, restauranger, lokaler för fiskberedning m.m. och även bostäder. Detta regleras genom detaljplaner, bygglov och dispensbeslut från strandskyddsreglerna. Utefter kusterna, främst i hamnarna, finns också lokaler för havsanknutna verksamheter, till exempel för licenserade yrkesfiskare.

Under sommaren 2011 besöktes och dokumenterades alla sjöbodar utefter Borgholms kommuns kuster. Totalt blev det 953 stycken. Till allra största delen använder och sköter ägarna sina bodar på ett föredömligt sätt.

En sjöbod ska användas som sjöbod

Att underhålla sin sjöbod kräver inga tillstånd. Däremot får man inte ändra fasaden, bygga altan, bygga ut boden, sätta in fönster, eldstad och toalett eller ändra interiören på annat sätt, som till exempel att inreda boden med träpanel. Sjöbodens karaktär och användningssätt ska bevaras. Det är också viktigt att allmänhetens tillträde till stränderna inte hindras och att växt- och djurlivets livsvillkor värnas.

Funderar du på att förändra din sjöbod eller området omkring den, krävs flera olika typer av tillstånd.

Överlåtelse av sjöbodsarrende

Du kan överlåta ditt förvärvade sjöbodsarrende till en annan person. Frånträdande arrendator betalar nedanstående avgift vid överlåtelsen.

Avgift

Överlåtelse av sjöbodsarrende
2000 kronor

Du hittar blanketten längre ner på sidan.

Strandskydd och bygglov

Utefter kusten gäller strandskydd. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras. Användningssättet får inte heller ändras. För att uppföra en ny sjöbod eller förändra en befintlig sjöbod krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna. Det krävs också oftast bygglov.

Det är inte heller tillåtet att utan tillstånd göra markingrepp som till exempel att anlägga en väg, fälla träd, schakta eller spränga.

Stränder och sjöbodar är skyddade av olika bestämmelser, varav de viktigaste är allemansrätten, strandskyddsreglerna samt plan- och bygglagen. Dessa är ett stöd för att vårda och förvalta de rika natur- och kulturvärden som finns längs Ölands kuster samt för att främja friluftslivet.

Hoppa till innehåll