Sjöbodar

Sjöbodarna är en viktig del av det öländska landskapet och utgör ett karaktäristiskt inslag i kommunens kultur- och kustmiljö. Miljöerna kring sjöbodar är väsentliga inslag i landskapsbilden och som del i det öländska kulturarvet. En sjöbod är ett redskapsförråd, som av tradition ligger längs kusten som förråd för båt- och fiskeredskap. Marken kring bodarna är gemensam där alla får vara på lika villkor.

Sjöbodsliknande byggnader kan finnas nära vattnet utan att vara sjöbodar. Det kan vara butiker, restauranger, lokaler för fiskberedning m.m. och även bostäder. Detta reglerar detaljplaner, bygglov och dispensbeslut från strandskyddsreglerna. Utefter kusterna, främst i hamnarna, finns också lokaler för havsanknutna verksamheter, till exempel för licenserade yrkesfiskare.

Under sommaren 2011 besökte och dokumenterade vi alla sjöbodar utefter Borgholms kommuns kuster. Totalt blev det 953 stycken. Till allra största delen använder och sköter ägarna sina bodar på ett föredömligt sätt.

En sjöbod ska användas som sjöbod

Att underhålla sin sjöbod kräver inga tillstånd. Däremot får man inte ändra fasaden, bygga altan, bygga ut boden, sätta in fönster, eldstad och toalett eller ändra interiören på annat sätt. Sjöbodens karaktär och användningssätt får du inte förändra alltför drastiskt. Det är dock möjligt att förlänga säsongen genom att dra in värme och isolera. Sjöbodarna kan man övernatt i vid enstaka tillfällen. De ska ha sin karaktäristiska förrådskaraktär för förvaring av fiskeutrustning och inte som ett fritidshus. Det är också viktigt att allmänheten har tillträde till stränderna och att växt- och djurlivets livsvillkor värnas.

Funderar du på att förändra din sjöbod eller området omkring den, krävs olika typer av tillstånd. Läs mer i sjöbodspolicyn här nedanför.

Arrenderade sjöbodar

För sjöbodar som kommunen arrenderar gäller avtal och ett årligt arrende, se nedan.

Du kan överlåta ditt förvärvade sjöbodsarrende till en annan person via e-tjänst eller blankett, som du hittar längre ner på sidan. Frånträdande arrendator betalar nedanstående avgift vid överlåtelsen.

Strandskydd och bygglov

Utefter kusten gäller strandskydd. Inom strandskyddat område får man inte bygga nya byggnader. För att uppföra en ny sjöbod eller förändra en befintlig sjöbod måste du ha dispens från strandskyddsbestämmelserna. Det krävs också oftast bygglov.

Det är inte heller tillåtet att utan tillstånd göra markingrepp som till exempel att anlägga en väg, fälla träd, schakta eller spränga.

Stränder och sjöbodar är skyddade av olika bestämmelser, varav de viktigaste är allemansrätten, strandskyddsreglerna samt plan- och bygglagen. Dessa är ett stöd för att vårda och förvalta de rika natur- och kulturvärden som finns längs Ölands kuster samt för att främja friluftslivet.

Taxor och avgifter

Arrenden för sjöbodar 2024

 

Årsavgift
Havsknuten verksamhet 1000 kronor
Övrig verksamhet 5000 kronor
Handel och övrigt kommersiell verksamhet 8000 kronor
Överlåtelse av arrende 2000 kronor