Att söka planbesked

Ett planbesked syftar till att ge ett snabbt och tydligt besked om huruvida kommunen tänker inleda ett planarbete eller inte.

Begäran om planbesked ska vara skriftlig. Blankett finns under rubriken ”Blanketter” längre ner på sidan.

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från den dag då en komplett ansökan kommit in. Planbeskedet är antingen negativt eller positivt. Beskedet innebär endast att kommunen avser inleda detaljplanearbete i enlighet med ansökan. Ett planbesked ger inte någon garanti för att detaljplanen antas.

Ni behöver inte själva utföra undersökningar i ansökningsskedet.

Har ni funderat på olika hustyper, eller har fotografier eller annan information, bifoga gärna dessa, det är inte obligatoriskt men kan underlätta vår bedömning av den tänkta åtgärden.

Om vi saknar information i ansökan kommer ni att meddelas om det och få möjlighet att komplettera er ansökan. När ansökan är komplett kommer vi att handlägga den och ni får beslut inom fyra månader.

Vid positivt beslut

Blir det ett positivt beslut får förvaltningen ett planuppdrag och ärendet placeras i kommunens aktuella planprioritering. Planprioriteringen görs utifrån vilka planer som bedöms vara av största allmänna intresse och behov. Det kan därför uppstå väntetid innan arbetet med att ta fram detaljplanen kan påbörjas. I planbeskedet ges en preliminär tidsangivelse för när detaljplanen tros kunna antas. Denna tidsangivelse är inte bindande och kan komma att förskjutas. När planarbetet startar upp upprättas normalt ett planavtal som tydliggör ansvarsfördelning och vem som står för vilka kostnader. Där specificeras vilka undersökningar som behöver genomföras. Detaljplanen ska bekostas av dem som har nytta av planen,  fastighetsägare, exploatör eller dylikt.

Vid negativt beslut

Blir det ett negativt besked avslutas ärendet och detaljplan upprättas inte. Oavsett ett positivt eller negativt beslut kommer planbeskedsavgiften att debiteras er.

Avgifter och taxor 2022

Avgifter planbesked

Planbesked (enkel åtgärd) 200 mPBB (*N) = 9660.-
Planbesked (medelstor åtgärd) 300 mPBB (*N)= 14490.-
Planbesked (stor åtgärd) 400 mPBB (*N)= 19320.-

En ansökan om planbesked inom Borgholms kommun faller normalt inom en så kallad medelstor eller stor åtgärd enligt kostnadstabellen. Åtgärden kan bedömas som en stor åtgärd om utredningen blir komplicerad, till exempel i områden med höga natur- och kulturvärden där planarbetet bedöms innebära betydande miljöpåverkan och/eller om området förfrågan gäller är mycket stort, från 20 000 m2 och utöver. Enkel åtgärd gäller mindre projekt av enklare karaktär som kan antas att vara möjligt att genomföra med ett förenklat planförfarande. Kostnaderna är baserade på Sveriges Kommuners och Regioners underlag, mer information finns i Kommunens Plan- och bygglovstaxa 2022.

Kostnaden gäller planbesked, vilket innebär att plan- och miljöhandläggare undersöker åtgärdens lämplighet och sedan lämna ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beslut.