Träd

01 november 2016

Skyddsvärda träd

 Med särskilt skyddsvärda träd menar man:

  • Jätteträd – träd som är grövre än 1 meter i diameter.
  • Mycket gamla träd -gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år.
  • Träd som är grövre än 40 cm i diameter och som har håligheter i stammen.

Både levande och döda träd ingår i definitionen. Skyddsvärda träd är levande kulturminnen som bär på en oerhört rik mångfald av liv. Hundratals arter lever i eller på träden!

Sverige har ett stort ansvar för skyddsvärda träd

Sverige och England är troligtvis de länder som har flest gammelekar i Europa. I Centraleuropas slättområden finns i stort sett inga jätteträd kvar. Gamla lövträd är mycket sällsynta och växter och djur som är knutna till dessa träd är ofta globalt hotade. Det är få platser i Sverige som har en sådan rikedom av gamla ekar som Kalmar län. Detta gör att länet har en mycket stort ansvar, såväl nationellt som internationellt, för att bevara de många arter som finns i dessa miljöer. Man beräknar att det i Sverige finns minst 1500 arter som mer eller mindre är beroende av eken. Av dessa är nära 90 % beroende av att eken växer under öppna förhållanden.

Avverkning av skyddsvärda träd kräver samråd med länsstyrelsen

Om du vill avverka ett skyddsvärt träd ska du först göra en anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § Miljöbalken till Länsstyrelsen då det riskerar att väsentligen ändra naturmiljön.  Se länk nedan.

Miljöer där skyddsvärda träd ofta finns och varför de finns här

Trädmiljöer som ofta har höga natur-, kultur- och upplevelsevärden är till exempel grova och gamla ekar, gårdsmiljöer, parker och kyrkogårdar, alléer och hamlade träd.

Jätteekar påträffas framförallt i hagmarker och vid större gårdar. Under långa tider användes ekvirke som båtbyggnadsmaterial, framförallt till örlogsfartyg. För att säkra försörjningen av ekvirke fredades ekarna i Sverige på 1500-talet. Enbart Kronan fick då avverka ekarna. Skyddet av ekarna resulterade i att många växte sig mycket stora och vidkroniga, framförallt i de öppna betesmarkerna och slåtterängarna. När fredningen upphörde under 1800-talet hade Sverige sannolikt ett av de största bestånden av gammal, grov ek som funnits i Europa.

Vårdträd har oftast planterats som minnesmärken när till exempel ett nytt boningshus uppförts, ett barn fötts eller vid giftemål. Brist på nödvändiga skötselåtgärder och kunskaper om skötselmetoder gör att många vårdträd avverkas i onödan.

Alléer innehåller ofta gamla träd och hålträd men mer sällan jätteträd. Förekomst av alm, lönn, ek och ask i alléer samt det ljusexponerade läget i kombination med dammpåverkan från åkrar och grusvägar ger ofta en rik lavflora. Alléer utgör ofta viktiga miljöer för hålhäckande fågelarter, fladdermöss samt rödlistade arter av insekter.

Var finns de gamla grova träden?

Trädportalen är en webbplats som samlar uppgifter om var skyddsvärda träd finns. Informationen är öppen för alla och du kan själv söka efter träd i din närmiljö samt rapportera in egna fynd av gamla träd.

Hoppa till innehåll