Träd

Skyddsvärda träda

Gamla och grova träd är värdefulla livsmiljöer för många arter, och det är viktigt att dessa bevaras i landskapet för att kunna bevara biologisk mångfald. Borgholms kommun har både enskilda värdefulla träd och större skogar med stor artrikedom, som ädellövsskog och barrskog. Trädmiljöer där man ofta hittar särskilt skyddsvärda träd finns i gårdsmiljöer, äldre lövängar, parker, kyrkogårdar och alléer.

Vad är skyddsvärda träd?

 • Jätteträd – träd som är grövre än 1 meter i diameter.
 • Mycket gamla träd -gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år.
 • Träd som är grövre än 40 cm i diameter och som har håligheter i stammen.

Att fälla träd

Träd på privat mark

Ett skyddsvärt träd är ett träd som du måste söka samråd med Länsstyrelsen om du vill avverka det, enligt 12 kap 6 § Miljöbalken, även om det står på din privata mark. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Träd på kommunal mark

Enskilda medborgare och företag  kan ansöka om tillstånd att utföra åtgärder på träd på kommunal mark, om det finns goda skäl. Du hittar blankett längre ner på sidan.

Skäl till att fälla träd

 • Trädet utgör en risk för människor, djur eller egendom.
 • Träd eller sly växer ut över gång- eller cykelbanor som ägs av kommunen.
 • Trädet hyser smittsamma parasiter eller sjukdomar.
 • Åtgärderna gynnar höga naturvärden.
 • Åtgärderna gynnar höga kulturvärden.

Tillstånd att utföra åtgärder beviljas inte för att träd

 • Skuggar tomt och/eller bostadshus
 • Orsakar nedfallande kottar, löv, barr, bär, kvistar, frukt eller fågelspillning
 • Orsakar dålig tillväxt på tomten
 • Stör parabolantenner eller annan teknisk utrustning
 • Orsakar allergier

Det är även reglerat vad du får göra om ett träd som står på en angränsande fastighet har grenar och rötter som växer in över din tomtgräns, se länk nedan under Mer information.

Taxa och avgift

Avgifter för ansökan om och hantering av åtgärder på träd 2024

Avgiftsansökan Timavgift för hantering
1 500 kronor 552 kronor