Lägeskontroll och utsättning

Mätuppdrag

Mätuppdrag omfattar husutsättning (grov- och finutsättning), lägeskontroll, gränsvisning och övriga mätuppdrag.

Lättast är att beställa mätuppdrag genom vår e-tjänst, som du hittar längre ner på sidan.

Husutsättning

Notera att när bygglov har beviljats kan det stå i lovet att byggnaden ska sättas ut. På det sättet säkerställs att byggnaden uppförs på den plats som anges i bygglovet.

Borgholms kommun kräver finutsättning och redovisat utsättningsprotokoll inom detaljplan. Däremot finns inget krav på utförande av grovutsättning.

Om någon annan än Borgholms kommun gör utsättningen krävs att personen har mätteknisk kompetens och att utsättningsprotokoll redovisas.

Information om din fastighet ligger inom detaljplan finns i kommunkartan.

Efterfrågas grovutsättning och senare en finutsättning behöver två beställningar göras. Det går exempelvis att enbart beställa en finutsättning, om entreprenad kan måtta fastigheten, schakta eller utföra övrigt markarbete.

Har du fått en nybyggnadskarta av oss som används som situationsplan rekommenderar vi att samma nybyggnadskarta lämnas in som underlag i din ansökan om utsättning. Rekommenderat är DWG-format men det går även bra med PDF-format. Du ska inte ändra koordinatsystem, enheter eller flytta fastighetsplatsen på nybyggnadskartan.

Saknar du levererad karta i DWG-format beror det på att fastighetsgränserna inte är tydligt dokumenterade. Kontakta gärna oss så få du en ny kopia.

Husutsättning sker oftast i två steg.

Grovutsättning

Grovutsättning består av träkäppar i marken, en käpp för varje hushörn. Detta görs för att visa var på fastigheten schaktning eller annat markarbete ska ske.

Illustration på grovutsättning med käppar

Bildexempel grovutsättning med käppar

Finutsättning

Finutsättning markerar den nya byggnaden med precision. Profiler används, som är placerade någon eller några meter utanför hörnen på den tänkta byggnaden. En spik slås ned, därefter kan snöre spännas mellan spikarna för att få fram byggnadens hörn. Där snörena skär varandra utgör hushörnen. När vi kommer till fastigheten ska profiler vara monterade eller vara under pågående montering. Kommunen uppför inga profiler.

Illustration finutsättning med profiler

Bildexempel finutsättning med profiler

Illustration finutsättning med profiler alla husens hörn

Bildexempel finutsättning med profiler alla husens hörn

Lägeskontroll

Lägeskontroll utförs för att kontrollera att läge i plan och höjd blev enligt bygglov. Kontrollplanen avgör om en lägeskontroll behövs eller inte.

Gränsvisning

Vid gränsvisningar sätter vi träkäppar där det finns eller har funnits en gränsmarkering längs fastighetsgränsen. Gränserna är inte alltid tydligt dokumenterade och i sådana fall är det inte säkert att vi kan göra en gränsvisning. Det vi kan göra i sådana fall är att leta efter gränsrör med metalldetektor. Notera att några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs inte vid en gränsvisning. En gränsvisning är inte en lantmäteriförrättning.

För att få en gräns markerad då gränserna är för osäkra och bristfälligt dokumenterade krävs en lantmäteriförrättning.

Se länk till Lantmäteriet längre ner på sidan.

Övriga mätuppdrag

Vi utför mätningar till kommunens förvaltningar och bolag men även till enskilda medborgare och privata företag.

Avgifter mättjänster 2024

Mättjänst Avgift 2024
Lägeskontroll 5 913 kronor
Finutsättning 8 541 kronor
Grovutsättning 3 942 kronor
Gränsvisning Timdebitering
Övriga mätuppdrag Timdebitering

Priser är inklusive moms. Timkostnad 1 314 kronor per timme