Utskriftsdatum: 05 July 2020

Strandskydd

Grönsviks kustväg

Vad får man göra och inte göra inom strandskyddat område?

Det är inte tillåtet att uppföra nya byggnader, ändra byggnader eller konstruera andra anläggningar inom ett område som omfattas av strandskydd (Tabell 1). Dispens från strandskyddet kan endast medges om det finns särskilda skäl och strandskyddets syften, friluftslivets tillgänglighet och växt- och djurlivet, inte påverkas negativt. Även om en dispens från strandskyddsreglerna har beviljats av kommunen betyder det inte att det är fritt fram. Det kan krävas en anmälan eller tillstånd enligt andra regler, till exempel vattenverksamhet eller bygglov.

För areella näringar, skogs- och jordbruk samt fiske gäller särskilda regler där vissa åtgärder är undantagna från dispens.

Tabell 1

Förbjudet Exempel
Uppföra ny byggnad  Hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu, stor tillbyggnad
Ändra byggnad eller en byggnads användning Göra om bastu eller förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende (fasta inredningar som spis, diskbänk, kyl och frys mm), stor tillbyggnad
Förberedelsearbeten Gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg, upplag av jordmassor
Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten från att beträda strandområdet Brygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldsstad eller flaggstång
Andra åtgärder som försämrar för växter och djur Pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden

 

Åtgärderna i tabell 1 är inte de enda som är förbjudna. Det finns fler åtgärder än de som nämns i tabellen som kan vara förbjudna inom strandskyddat område. Om du behöver hjälp med vad som gäller för din åtgärd bör du kontakta kommunen. När du överväger att genomföra en åtgärd men är osäker på om den aktuella platsen ligger inom strandskydd behöver du först undersöka var gränsen för strandskyddet går. Områdesskyddet är inlagt på Kommunkartan, (se länk nedan). För att se strandskyddsområdets geografiska omfattning måste lagret för områdesskydd tändas.

Kommunkarta- skyddsområden och riksintressen 

Tillåtna åtgärder inom strandskyddsområde

Det är tillåtet att göra mindre renoveringar på hus utan strandskyddsdispens. Dock kan tillbyggnader och ändringar kräva dispens om åtgärden kan medföra ökad privatisering, som t.ex. att sätta in stora fönster som vetter mot vattnet. Om det finns en huvudbyggnad på fastigheten är uppförande av en komplementbyggnad där hela komplementbyggnaden ligger inom 15 m från huvudbyggnad inte dispenspliktig (se sida 48-50 i Naturvårdsverkets handbok 2009:4, Strandskydd- en vägledning för planering och prövning, (se länk nedan). Kontakta kommunen eller Länsstyrelsen om du behöver mer information.

Strandskydd- en vägledning för planering och prövning

Det är också tillåtet att utan strandskyddsdispens göra en anordning, t ex en stödmur eller terrass, om den i sin helhet ligger inom tomtplatsen. Vissa åtgärder kan kräva bygglov från kommunen. Är du osäker på vad du får göra eller var gränsen för din tomtplats går bör du kontakta kommunen eller Länsstyrelsen. För mer information om tomtplatser se nedan.

Särskilda skäl krävs för dispens

För att en dispens ska kunna beviljas måste minst ett särskilt skäl vara uppfyllt. Även om det finns särskilda skäl får inte dispensen strida mot syftet med strandskyddsbestämmelserna, att tillgodose friluftslivets intressen och bevara goda livsmiljöer för växt- och djurliv. Man kan således få avslag på en ansökan om dispens även om ett eller flera särskilda skäl uppfylls.

Tabell 2

Särskilt skäl Exempel
Redan ianspråktaget område Inom etablerad tomtplats
Avskilt Bakom befintliga byggnader, vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat av människan skapat hinder
Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten Båtbrygga, hamn
Utvidga pågående verksamhet Industriverksamhet, hamnverksamhet
Angeläget allmänt intresse Tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för friluftsliv-, naturvårds,- miljö- och kulturhistoriska intressen, tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade
Annat mycket angeläget intresse En unik situation under mycket speciella omständigheter

Skilj på tomtplats och fastighet

Tomtplatsen är ett område kring byggnader och anläggningar där allemansrätten inte gäller. Det är den privata zonen, hemfridszonen. Tomtplatsen sammanfaller inte alltid med fastigheten utan kan vara endast en mindre del av den. Tomtplatsen kan dock aldrig vara större än fastigheten.

Vid ett beslut om dispens görs oftast en tomtplatsavgränsning för att säkerställa att den privata zonen inte ska utökas. En tomtplatsbestämning visar var det är tillåtet att till exempel ställa utemöbler eller anlägga en rabatt. Marken utanför tomtplatsen får man inte privatisera.

Fri passage för tillgänglighet

För att möjliggöra att strandområdet fortfarande är tillgängligt för allmänheten ska en fri passage lämnas mellan nya byggnader eller anläggningar och strandlinjen. Den fria passagen ska vara så bred att det går att röra sig på ett otvunget sätt. Dessutom bör den vara väl avgränsad med till exempel ett staket eller en plantering. Tomtplatsbestämningen ska göras så att fri passage är möjlig.

Särskilda regler för areella näringar

Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske är under vissa förutsättningar undantagna från förbudet i strandskyddet. För en anläggning, byggnad, anordning eller åtgärd gäller att:

  • Den behövs för näringen,
  • Den inte avses för bostadsändamål,
  • Den för sin funktion måste ligga inom strandskyddsområdet,
  • Näringen ger en betydande försörjning. Undantagen gäller alltså inte för hobbyverksamhet.

Exempel på undantag kan vara uppförande av en sjöbod utan dispens, om inkomsten av fisket är betydande.

Strandstädning