Strandskydd

Var gäller strandskydd?

Strandskyddet gäller vid kusten, vid alla sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet omfattar 100 meter från strandlinjen, både på land och i vattnet. Vid kusten är strandskyddsområdet oftast utökat till 300 m på Öland. Vid Hornsjön gäller 200 meter.
När det gäller vattendrag går det inte göra några generella uttalanden om huruvida artificiella vatten omfattas av strandskydd, liksom att det inte alltid är möjligt att dra någon skarp gräns mellan naturliga och artificiella vattendrag. En bedömning görs i varje enskilt fall. Våtmarker med en eller flera öppna vattenspeglar som tillsammans överstiger 1000 kvm kan även de omfattas av strandskydd.
I de flesta detaljplaner är strandskyddet upphävt i samband med antagande av planen. Men det finns detaljplaner där strandskyddet ligger kvar i delar inom planen.

Strandskyddsdispens

Strandskydd innebär att det krävs dispens för att uppföra nya byggnader samt att utföra eller förbereda för andra anläggningar eller anordningar som påverkar allmänhetens möjlighet att använda området, eller åtgärder som förändrar livsvillkoren för växter eller djur. Dispens kan beviljas om det finns särskilda skäl. Även om det finns ett särskilt skäl för dispens får inte allmänhetens tillgänglighet till området eller växt- och djurlivet påverkas negativt.

Tomtplats och fastighet är inte samma sak

En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och tomtplatsen behöver inte sammanfalla med fastighetsgränserna. Tomtplatsen är det område där markägaren kan hävda en privat zon/trädgård, där allmänheten inte har rätt att vistas. Vanligtvis utgörs den av området närmast bostadshuset. Kring anläggningar kan man bara i undantagsfall hävda en hemfridszon. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten. Sjöbodar har ingen tomtplats och kan inte hävda någon privat zon utanför byggnaden.

Tänk på att

  • Även byggnader som inte kräver bygglov, till exempel friggebodar och Attefallshus, måste ha strandskyddsdispens.
  • Att privatisera naturmark är förbjudet, till exempel genom att ställa ut trädgårdsmöbler och liknande så att området uppfattas som tomtmark.
  • Det är förbjudet att ändra byggnaders användningssätt.
  • Det är förbjudet att väsentligen förändra livsvillkoren för djur- och växtarter, till exempel genom att avverka skog (när det inte gäller skogsbruk), fylla ut blöt mark, anlägga bryggor och trädäck eller ersätta naturlig vegetation med klippt gräsmatta. Mindre åtgärder, till exempel att avverka enstaka träd, röja längs en stig eller slå gräset intill en badplats, är normalt sett inte förbjudna.

Kontakta miljö- och byggnadsnämnden om du är osäker på om en åtgärd kräver strandskyddsdispens!

Syftet med strandskydd

För att säkerställa ett fritt och rörligt friluftsliv för kommande generationer infördes strandskydd i Sverige på 1950-talet. Då såg man att allmänhetens tillgång till stränderna på många håll hindrades genom ökad byggnation.

Strandskyddets ursprungliga syfte var att strandområdena ska vara tillgängliga för allmänhetens rekreation och friluftsliv. Man kan säga att strandskyddet är en förlängning av allemansrätten. Strandskyddet har sedan dess fått ytterligare ett syfte. Det är att strandskyddet ska vara ett skydd för djur och växter.

Taxor och avgifter

Strandskyddstaxa 2024

Kostnad per timme
1093 kronor