Strandskydd

10 december 2013

Bakgrund och strandskyddets syften

För att säkerställa ett fritt och rörligt friluftsliv för kommande generationer infördes strandskydd i Sverige på 1950-talet. Då såg man att allmänhetens tillgång till stränderna på många håll hindrades genom ökad byggnation.

Strandskyddets ursprungliga syfte var att strandområdena ska vara tillgängliga för allmänhetens rekreation och friluftsliv. Man kan säga att strandskyddet är en förlängning av allemansrätten. Strandskyddet har sedan dess fått ytterligare ett syfte. Det är att strandskyddet ska vara ett skydd för djur och växter.

Var gäller Strandskyddet

Strandskyddet gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet omfattar 100 m från strandlinjen, både på land och i vattnet. Vid kusten är strandskyddsområdet oftast utökat till 300 m på Öland. Vid Hornsjön gäller 200 m.

Strandskyddsdispens

Strandskydd innebär att det krävs dispens för att uppföra nya byggnader samt att utföra eller förbereda för andra anläggningar eller anordningar som påverkar allmänhetens möjlighet att använda området eller som förändrar livsvillkoren för växter eller djur. Miljö- och byggnadsnämnden kan bevilja dispens om det finns särskilda skäl.

Tomtplats och fastighet är inte samma sak

En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. Tomtplatsen är det område där markägaren kan hävda en privat zon/trädgård, där allmänheten inte har rätt att vistas. Vanligtvis utgörs den av området närmast bostadshuset. Kring anläggningar kan man bara i undantagsfall hävda en hemfridszon. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten.

Tänk på att:

Även byggnader som inte kräver bygglov, till exempel friggebodar och Attefallshus, måste ha strandskyddsdispens.

Att privatisera naturmark är förbjudet, till exempel genom att ställa ut trädgårdsmöbler och liknande så att området uppfattas som tomtmark.

Det är förbjudet att ändra byggnaders användningssätt.

Det är förbjudet att väsentligen förändra livsvillkoren för djur- och växtarter, till exempel genom att avverka skog (när det inte gäller skogsbruk), fylla ut blöt mark, anlägga bryggor och trädäck eller ersätta naturlig vegetation med klippt gräsmatta. Mindre åtgärder, till exempel att avverka enstaka träd, röja längs en stig eller slå gräset intill en badplats, är normalt sett inte förbjudna.

Kontakta miljö- och byggnadsnämnden om du är osäker på om en åtgärd kräver strandskyddsdispens!

Så här säger lagen
Strandskyddet regleras i Miljöbalken, kapitel 7. Där står bland annat att:
Inom ett strandskyddsområde får inte,
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för växt- eller djurarter.
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden eller upphäva strandskyddet i en detaljplan om det finns särskilda skäl.
De särskilda skälen finns uppräknade i lagtexten och är:
1. att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
När det gäller försvarsanläggningar, allmänna vägar och järnvägar, samt skyddade områden, till exempel naturreservat, är det länsstyrelsen som beslutar om upphävanden och dispenser. Länsstyrelsen kan även upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag som har liten betydelse för strandskyddets syften.

Hoppa till innehåll