Utskriftsdatum: 28 October 2020

Strandskydd

Strandskydd råder både på land och i vatten, inklusive under vattenytan. Inom det strandskyddade området gäller förbud mot vissa åtgärder som exempelvis ändra eller uppföra nya byggnader, gräva eller förbereda för byggnation, försämra tillgängligheten för allmänheten, försämra livsvillkoren för eller skada växter och djur.

Strandskyddet är reglerat i lag och bestämmelserna ser likadana ut i hela landet. På Öland gäller dock ett utökat strandskydd på 300 meter. Runt sjöar och vattendrag är strandskyddet generellt 100 meter. Runt Hornsjön är strandskyddet 200 meter på land och 100 meter ut i vattnet. Inom detaljplanelagt område kan strandskyddet vara upphävt.

Om det finns särskilda skäl får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från strandskyddet. Exempel på särskilda skäl är om området:

  1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  2. Genom att det genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
  3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
  4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
  5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Länsstyrelsen kan pröva de kommunala besluten och har även möjlighet att upphäva dessa beslut.

Länsstyrelsen fattar beslut om dispenser och upphävande av strandskyddet i områden som skyddas enligt 7 kapitlet i Miljöbalken, som  inom naturreservat eller Natura 2000- områden. För åtgärder i vatten krävs en så kallad vattendom, som beslutas av Länsstyrelsen.

Ansökningsblankett för att söka dispens från strandskyddet finns längre ner på sidan. Tänk på att bifogad situationsplan ska vara skalenlig och måttsatt.