Avgifter bygglov och anmälan 2023

I  tabellen nedan hittar du avgifterna för de vanligaste typerna av bygglov och anmälan. Avgifterna gäller för ärenden inkomna från och med 1 januari 2023.

I de ärenden där timdebitering används tas en avgift om 1 259 kronor per timme ut.

Ibland tas en planavgift ut inom detaljplanerat område.

Saknar du någon avgift eller har frågor om avgiften för ditt ärende är du välkommen att kontakta en bygglovshandläggare via vårt servicecenter.

Den fullständiga taxan med bestämmelser för nedanstående avgifter hittar längst ner på sidan under Mer information.

Avgifter bygglov och anmälan 2023

 

Ärendetyp Beskrivning Yta Taxa 2023
Bygglov
Nybyggnad, bostadshus planenligt 30-100 m2 25 180
101-200 m2 30 216
201-350 m2 31 475
Nybyggnad, bostadshus liten avvikelse 30-100 m2 32 734
101-200 m2 37 770
201-350 m2 40 288
Nybyggnad, bostadshus utanför planlagt område 30-100 m2 32 734
101-200 m2 37 770
201-350 m2 40 288
Tillkommande artskydds- utredning 2 518
Nybyggnad av komplementbyggnad, planenligt med teknisk samråd 30-100 m2 16 367
101-200 m2 17 626
201-350 m2 18 885
Nybyggnad av komplementbyggnad, liten avvikelse 30-100 m2 22 662
101-200 m2 25 180
201-350 m2 27 698
Nybyggnad av komplementbyggnad, utanför planlagt område 30-100 m2 22 662
101-200 m2 25 180
201-350 m2 27 698
Nybyggnad av komplementbyggnad, planenligt utan teknisk samråd 30-100 m2 11 331
101-200 m2 13 849
201-350 m2 15 108
Nybyggnad av komplementbyggnad, liten avvikelse 30-100 m2 15 108
101-200 m2 17 626
201-350 m2 20 144
Nybyggnad av komplementbyggnad, utanför planlagt område 30-100 m2 15 108
101-200 m2 17 626
201-350 m2 20 144
Tillbyggnad bostadshus, planenligt med teknisk samråd 0-100 m2 16 367
101-200 m2 17 626
201-350 m2 19 008
Tillbyggnad bostadshus, liten avvikelse med teknisk samråd 0-100 m2 21 403
101-200 m2 22 662
201-350 m2 25 180
Tillbyggnad bostadshus, utanför planlagt område med teknisk samråd 0-100 m2 21 403
101-200 m2 22 662
201-350 m2 25 180
Tillbyggnad bostadshus, planenligt utan teknisk samråd 0-100 m2 8 813
101-200 m2 10 072
201-350 m2 11 331
Tillbyggnad bostadshus, liten avvikelse utan teknisk samråd 0-100 m2 13 849
101-200 m2 16 367
201-350 m2 17 626
Tillbyggnad bostadshus, utanför planlagt område utan teknisk samråd 0-100 m2 13 849
101-200 m2 16 367
201-350 m2 17 626
Bygglov, ny byggnad och  tillbyggnad, komplementbyggnad 0 – 30 m² Planenligt 8 813
Liten avvikelse 10 072
Utanför planlagt område 11 331
Skärmtak Ej bygglovsbefriad 3 777
Fasadändring och/eller kulörbyte vid ommålning Inom planlagt område 5 036
Ändrad användning 12 590
Tidsbegränsat bygglov/säsong 12 590
Skylt Per ärende 3 777
Mur/plank/bullervall 0-10 m 3 777
11- per påbörjad meter 216
Bygglov parkeringsplats klass 1 7 554
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 0-10 platser 8 813
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 11-30 platser 10 072
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 30- platser 12 590
Bygglov balkong Ej bygglovsbefriad 3 777
Rivningslov/anmälan 6 295
Förhandsbesked/hus utanför planlagt område 11 331
Marklov 3 777
Nätstation/teknikbod/pumpstation 0-30 m2 8 813
Padelbana 15 108
Anmälansärenden
Attefall 30m2, förråd/garage 7 554
Attefall 30m2, gäststuga utan teknisk samråd 7 554
Attefall 30m2, gäststuga/bostadshus med teknisk samråd 11 331
Attefall, Tillbyggnad 15 m2, huvudbyggnad 7 554
Attefall, Takkupor max 2 st 6 295
Attefall, inredande av ytterligare lägenhet 7 554
Eldstäder 2 518
Ventilation 2 518
Ändring bärande konstruktion 3 777
Övrigt
Avslag/återkallat ärende Debiteras med timtid
Avvisat ärende 3 777

Planavgift

En planavgift ut i samband med att bygglov beviljas i enlighet med den gällande planen. Planavgiften är alltså en betalning i efterhand, i de fall där kommunen har finansierat detaljplanen. Avgiften tas ut för att detaljplanen, som ger enskilda byggrätt inte ska finansieras med skattemedel.

Om planen varit finansierad genom ett plankostnadsavtal, det vill säga att exploatören har betalat planen, tas ingen planavgift ut.

Borgholms kommun strävar i första hand efter att teckna plankostnadsavtal med exploatörer för att specificera betalningsvillkor och parternas övriga åtaganden. Inom stora planområden är alla fastighetsägare och föreningar potentiella intressenter. Att teckna planavtal med många intressenter är inte praktiskt genomförbart, varför kommunen i dessa fall väljer att ta ut plankostnaden i efterskott i form av planavgift som tas ut i samband med bygglovsprövning.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område där planavgift tas ut kan du använda dig av kommunkartan.

Planavgifter gäller enbart för detaljplaner som har tagits fram med stöd av Plan- och bygglagen från 1987. Tidigare framtagna byggnadsplaner och stadsplaner genererar inga planavgifter. Avgiften tas ut enligt en fastställd taxa. Avgiften är beroende av vad du bygger, om du bygger nytt eller till samt hur stor byggnationen är. För detaljplaner framtagna 1987-2011 (äldre plan- och bygglagen, ÄPBL) är planavgiften lägre än för detaljplaner antagna efter 2 maj 2011 när den nuvarande Plan- och bygglagen började gälla.

Planavgift i samband med bygglov för ett enbostadshus i en ny plan (från 2011): Planavgift i samband med bygglov vid nybyggnation (alla byggnadstyper) i äldre planer (87-2011), prisexempel för en byggnad på 200 m2:
63 000 kronor 13 125 kronor