Avgifter bygglov och anmälan 2024

I  tabellen nedan hittar du avgifterna för de vanligaste typerna av bygglov och anmälan. Avgifterna gäller för ärenden inkomna från och med 1 januari 2024.

I de ärenden där timdebitering används tas en avgift om 1 314 kronor per timme ut.

Ibland tas en planavgift ut inom detaljplanerat område.

Saknar du någon avgift eller har frågor om avgiften för ditt ärende är du välkommen att kontakta en bygglovshandläggare via vårt servicecenter.

Den fullständiga taxan med bestämmelser för nedanstående avgifter hittar längst ner på sidan under Mer information.

Avgifter bygglov och anmälan 2024

 

Ärendetyp Beskrivning Yta Taxa 2024
Bygglov
Nybyggnad, bostadshus planenligt 30-100 m² 26 280 kronor
101-200 m² 31 536 kronor
201-350 m² 32 850 kronor
Nybyggnad, bostadshus liten avvikelse 30-100 m² 34 164 kronor
101-200 m² 39 240 kronor
201-350 m² 42 048 kronor
Nybyggnad, bostadshus utanför planlagt område 30-100 m² 34 164 kronor
101-200 m² 39 420 kronor
201-350 m² 42 048 kronor
Tillkommande artskydds- utredning 2 628 kronor
Nybyggnad av komplementbyggnad, planenligt med teknisk del 30-100 m² 17 082 kronor
101-200 m² 18 396 kronor
201-350 m² 19 710 kronor
Nybyggnad av komplementbyggnad, liten avvikelse 30-100 m² 23 652 kronor
101-200 m² 26 280 kronor
201-350 m² 28 908 kronor
Nybyggnad av komplementbyggnad, utanför planlagt område 30-100 m² 23 652 kronor
101-200 m² 26 280 kronor
201-350 m² 28 908 kronor
Nybyggnad av komplementbyggnad, planenligt utan teknisk del 30-100 m² 11 826 kronor
101-200 m² 14 454 kronor
201-350 m² 15 768 kronor
Nybyggnad av komplementbyggnad, liten avvikelse 30-100 m² 15 768 kronor
101-200 m² 18 396 kronor
201-350 m² 21 024 kronor
Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad, utanför planlagt område 30-100 m² 15 768 kronor
101-200 m² 18 396 kronor
201-350 m² 21 024 kronor
Tillbyggnad bostadshus, planenligt med teknisk del 0-100 m² 17 082 kronor
101-200 m² 18 396 kronor
201-350 m² 21 024 kronor
Tillbyggnad bostadshus, liten avvikelse med teknisk del 0-100 m² 22 338 kronor
101-200 m² 23 652 kronor
201-350 m² 26 280 kronor
Tillbyggnad bostadshus, utanför planlagt område med teknisk del 0-100 m² 22 338 kronor
101-200 m² 23 652 kronor
201-350 m² 26 280 kronor
Tillbyggnad bostadshus, planenligt utan teknisk del 0-100 m² 9 198 kronor
101-200 m² 10 512 kronor
201-350 m² 11 826 kronor
Tillbyggnad bostadshus, liten avvikelse utan teknisk del 0-100 m² 14 454 kronor
101-200 m² 17 082 kronor
201-350 m² 18 396 kronor
Tillbyggnad bostadshus, utanför planlagt område utan teknisk del 0-100 m² 14 454 kronor
101-200 m² 17 082 kronor
201-350 m² 18 396 kronor
Bygglov, ny byggnad och  tillbyggnad, komplementbyggnad 0 – 30 m² Planenligt 9 198 kronor
Liten avvikelse 10 512 kronor
Utanför planlagt område 11 826 kronor
Skärmtak Ej bygglovsbefriad 3 942 kronor
Fasadändring, mindre Inom planlagt område 7 884 kronor
Fasadändring, större Inom planlagt område 14 454 kronor
Ändrad användning, mindre 13 140 kronor
Ändrad användning, större 23 652 kronor
Tidsbegränsat bygglov/säsong 13 140 kronor
Skylt Per ärende 5 256 kronor
Mur/plank/bullervall 6 570 kronor
Bygglov parkeringsplats klass 1 9 198 kronor
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 0-10 platser 13 140 kronor
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 11-30 platser 14 454 kronor
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 30- platser 15 768 kronor
Bygglov balkong Ej bygglovsbefriad 5 256 kronor
Rivningsanmälan Utanför planlagt område 6 570 kronor
Rivningslov Inom planlagt område 7 884 kronor
Förhandsbesked/hus Utanför planlagt område 11 826 kronor
Tillkommande utredning av enskilt avlopp 2 628 kronor
Marklov 7 884 kronor
Transformatorstation/teknikbod/pumpstation 0-30 m² 10 152 kronor
Padelbana 15 768 kronor
Anmälansärenden
Attefall 30m², förråd/garage 7 884 kronor
Attefall 30m², gäststuga utan teknisk del 7 884 kronor
Attefall 30m², gäststuga/bostadshus med teknisk del 11 826 kronor
Attefall, Tillbyggnad 15 m², huvudbyggnad 7 884 kronor
Attefall, Takkupor max 2 st 6 570 kronor
Attefall, inredande av ytterligare lägenhet 7 884 kronor
Eldstäder 3 942 kronor
Ventilation 3 942 kronor
Installation eller väsentlig ändring av vattenförsörjning eller avlopp 3 942 kronor
Ändring bärande konstruktion 3 942 kronor
Övrigt
Avslag/återkallat ärende Debiteras med timtid
Avvisat ärende 3 942 kronor

Planavgift

En planavgift ut i samband med att bygglov beviljas i enlighet med den gällande planen. Planavgiften är alltså en betalning i efterhand, i de fall där kommunen har finansierat detaljplanen. Avgiften tas ut för att detaljplanen, som ger enskilda byggrätt inte ska finansieras med skattemedel.

Om planen varit finansierad genom ett plankostnadsavtal, det vill säga att exploatören har betalat planen, tas ingen planavgift ut.

Borgholms kommun strävar i första hand efter att teckna plankostnadsavtal med exploatörer för att specificera betalningsvillkor och parternas övriga åtaganden. Inom stora planområden är alla fastighetsägare och föreningar potentiella intressenter. Att teckna planavtal med många intressenter är inte praktiskt genomförbart, varför kommunen i dessa fall väljer att ta ut plankostnaden i efterskott i form av planavgift som tas ut i samband med bygglovsprövning.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område där planavgift tas ut kan du använda dig av kommunkartan.

Planavgifter gäller enbart för detaljplaner som har tagits fram med stöd av Plan- och bygglagen från 1987. Tidigare framtagna byggnadsplaner och stadsplaner genererar inga planavgifter. Avgiften tas ut enligt en fastställd taxa. Avgiften är beroende av vad du bygger, om du bygger nytt eller till samt hur stor byggnationen är. För detaljplaner framtagna 1987-2011 (äldre plan- och bygglagen, ÄPBL) är planavgiften lägre än för detaljplaner antagna efter 2 maj 2011 när den nuvarande Plan- och bygglagen började gälla.

Planavgift i samband med bygglov för ett enbostadshus i en ny plan (från 2011): Planavgift i samband med bygglov vid nybyggnation (alla byggnadstyper) i äldre planer (87-2011), prisexempel för en byggnad på 200 m2:
63 000 kronor 13 125 kronor