Utskriftsdatum: 01 October 2020

Använda avfall för anläggningsändamål

Användning av avfall för anläggningsändamål bygger på principen om att hushålla med våra naturresurser genom att man vid rivning och markarbeten tillvaratar material och sedan återvinner/återanvänder dem vid nya anläggningsarbeten. Det kan t ex handla om grus, sten, jord, tegel, betong som används vid grundläggning för byggnationer, vägar, utfyllnader och bullervallar.

Användning av avfall för anläggningsändamål kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken.