Kontakta oss

Använda avfall för anläggningsändamål

Publicerat 10 december 2013

Avfall som jord- och schaktmassor, betong och tegel kan i vissa fall användas för anläggningsändamål. Att återvinna avfall är i grunden positivt och i enlighet med avfallshierarkin. Återvinning av massor som har uppkommit lokalt bidrar till god resurshushållning och minskade antal transporter. Dessutom ger återanvändande av massor med lågt föroreningsinnehåll mer miljönytta jämfört med att använda jungfruliga massor som är en kostsam bristvara. Det är dock viktigt att återvinningen sker på ett säkert sätt och inte leder till ökade föroreningar på den nya platsen.

Riskbedömning av föroreningsinnehåll

För att kunna bedöma avfallets föroreningsinnehåll krävs oftast provtagning. I undantagsfall, när massor kommer från områden där man med säkerhet vet att det inte har funnits risk för påverkan, kan massorna antas vara rena utan krav på provtagning.

Om föroreningsrisken bedöms som mindre än ringa krävs ingen anmälan. Om risken är ringa ska en anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden. Om risken är mer än ringa krävs tillstånd från länsstyrelsen. Till stöd för riskbedömningen finns en handbok från Naturvårdsverket (Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 2010:1).

Syfte

En förutsättning för att få använda avfall är att det finns ett tydligt syfte med anläggningen. I anmälan behöver du redovisa vilka massor du har tänkt använda, var massorna kommer ifrån och mängden massor du behöver för planerat ändamål. En tidsplan med start- och slutdatum behöver också redovisas.

Platsens lämplighet

Vilken plats man avser anlägga på och vad anläggningen ska användas till har stor betydelse för riskbedömningen. Verksamhetsutövaren behöver kontrollera platsens lämplighet genom att undersöka om det tänkta området omfattas av eventuella skydd så som Natura 2000, strandskydd, vattenskyddsområde eller liknande.

Om du avser att återvinna avfall för anläggningsändamål, anmäl via e-tjänsten här nedanför.

Hoppa till innehåll