Gällande detaljplaner

18 juni 2020

När en detaljplans antagandebeslut vunnit laga kraft blir plankartan med bestämmelser juridiskt bindande och genomförandet kan påbörjas.

Genomförandetiden varierar mellan fem och 15 år. Under genomförandetiden förutsätts att detaljplanen inte ändras eller upphävs. Om detta ändå sker har fastighetsägaren rätt till ersättning av kommunen för eventuell skada man kan komma att åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter planen att gälla, med den skillnaden att skadeståndsanspråk inte kan resas mot kommunen om planen då skulle ändras eller upphävas.

Detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft de senaste två åren

Detaljplan Område Plantyp Laga kraft
Solberga 4:2 Köpingsvik Detaljplan 2021-06-16
Böda Kronopark 2:114 Böda Detaljplan 2020-03-25
Nydala, del av Borgholm 11:1 Borgholm Detaljplan 2020-02-24
Del av Halltorp 1:2 Halltorp Upphävande 2020-10-21
Del av Högsrum-Rälla tall Rälla Upphävande 2020-07-21
Del av Högsrum 5:1 mfl Rälla Upphävande 2020-07-21
Del av Böda 1:1 Böda Upphävande 2020-07-21

Planhandlingar

Plankarta och planbeskrivning finns tillgängligt via kommunkartan. Övrigt bakgrundsmaterial finns på kommunarkivet.

Se mer om gällande detaljplaner i kommunkartan

Om skada uppstår

Den som begär ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kap 3-7, 9-13§§ PBL, måste väcka talan inom två år. Tiden räknas från det datum beslutet att anta planen har vunnit laga kraft. I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden, får talan väckas senare.

Hoppa till innehåll