Kontakta oss
  • Lilla triangeln - en klimatanpassad dagvattenlösning

Klimatet

Publicerat 23 november 2021

Klimatet är i förändring, och för att säkra att vi ska ha en beboelig miljö och fungerande jordbruk behöver vårt samhälle klimatanpassas. Detta betyder att vi behöver förbereda oss för högre temperaturer, ändrade nederbördsmönster och långvarig torka, mindre grundvatten och höjda havsnivåer. Förändringarna kommer att påverka många delar av samhället, exempelvis jordbruket, var vi kan bygga, stranderosion och kommunens höga natur- och kulturvärden.

Klimatförändring

Ölands klimat skiljer sig från fastlandet, med betydligt lägre nederbörd och många soltimmar. Pågående klimatförändringar har gjort denna skillnad tydligare och torkan har varit påtaglig under många år. På sikt kommer klimatförändringarna leda till att havet stiger, vegetationsperioden blir längre, att vi får torrare somrar och att regn kommer mest om vintern och då i kraftigare skyfall. Medeltemperaturen förväntas stiga runt 1- 2 °C de närmsta 20 åren och ca 3 °C till nästa sekelskifte, men kan stiga närmare 5 °C om utsläppen fortsätter i samma takt som idag.

För att motverka de klimatförändringar som beror på användandet av fossila bränslen har Borgholms kommun som mål att vara fossilbränslefri senast år 2030.

Klimatanpassning

Ökade nederbördsmängder

Vid bebyggelse och framtagande av nya detaljplaner undersöker man om området har ett så kallat instängt område, det vill säga ett område som lätt översvämmas vid höga nederbördsmängder. Finns ett sådant område inom planen anpassar man bebyggelsen.

Torka

Borgholms kommun arbetar med att anlägga våtmarker för att bättre hålla vatten i landskapet och därmed minska de negativa effekterna av långvarig torka, som minskat dricksvatten och jordbrukets tillgång till vatten.

År 2017 öppnades ett avsaltningsverk i Sandvik för att säkra dricksvattentillgången i kommunen, och i Böda har man anpassat reningsverket så att det renade avloppsvattnet kan användas i jordbruket. Därmed tas  de vattenresurser vi har bättre tillvara.

Havsnivåhöjning och bostadsbebyggelse

Gällande den stigande havsnivån har Borgholms kommun, i enlighet med Länsstyrelsens rekommendation, beslutat att ny bostadsbebyggelses grundläggning ska ske på ett minimum av 2,8 meters markhöjd.

Karta för havsnära fysisk planering:

Hoppa till innehåll