Utskriftsdatum: 02 July 2020

Vattentemperatur

I olämpligt utformade tappvattensystem kan legionellabakterier föröka sig och bli ett problem. Bakterien kan orsaka legionärssjuka, som är form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande. Legionellabakterier är naturligt förekommande i sjöar, vattendrag och grundvatten. Där utgör de dock ingen fara för människor.

Människor drabbas av legionärssjuka genom att andas in aeresoler med vatten (vattendimma) med legionellabakterier. Att dricka vatten är däremot inte farligt. Den vanligaste spridningsvägen är genom duschar, men det kan också spridas genom bubbelbad. Där är vattentemperaturen idealisk för bakterietillväxt och luftbubblor gör att vattendimma uppstår. Det är hög risk att legionellabakterier växer till om vattenomsättningen i vattenledningar är låg och temperaturen är mellan 20 och 45°C.

Enligt miljöbalken är det den som äger eller hyr ut bostäder eller lokaler som ansvarar för att byggnaden och dess installationer inte är skadliga för dem som vistas i byggnaden. För att förhindra att legionellabakterier växer till i vattenledningarna gäller det bland annat att system och ledningar är rätt utformade och att varm- respektive kallvatten håller rätt temperatur. Rutiner för kontroll av varmvattnets temperatur bör ingå i egenkontrollen eftersom för låga varmvattentemperaturer kan utgöra en risk för att bakterien legionella tillväxer i vattensystemet. Temperaturen bör inte understiga 50°C i någon del av installationen i bostadshus. Om fastigheten har en varmvattenberedare bör temperaturen i denna inte understiga 60°C.

Du bör tänka på följande:

  • Installationer för varmvatten ska vara utformade så att lägst 50°C varmvattentemperatur erhålls vid tappstället.
  • Ha lägst 60°C i varmvattenberedare eller ackumulator.
  • Se till att temperaturen på samtliga VVC-slingor (inklusive VVC-systemets returledning) har en temperatur om lägst 50 °C. Det bör finns dokumentation på utgående och ingående tappvarmvatten.
  • Ta bort eller åtgärda eventuella blindledningar (till exempel felaktigt konstruerade handukstorkar och tappställen som inte, eller sällan används).
  • Kall- och varmvattenledningar ska inte vara monterade så att de kommer i kontakt med varandra.
  • Spola tappställen som används sällan.
  • Kontrollera att alla ventiler på systemet fungerar som de ska och inte är stängda eller igensatta.

Du kan läsa mer om legionella på Boverkets hemsida eller i deras informationsblad ”Har du legionellabakterier i dina vattenledningar?”, se nedan under Mer information.