Tillbyggnad

Att bygga till innebär en utökning av volymen på en befintlig byggnad. Det kan till exempel vara ett uterum, en takkupa, eller en källare.

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Inom område med detaljplan och inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov för att göra en tillbyggnad. Det gäller oavsett om tillbyggnaden görs på ett bostadshus eller en komplementbyggnad.

Ska du göra en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus som inte är större än 15m²? Då kan du använda dig av reglerna för attefallstillbyggnad och göra en anmälan.
Om du redan har använt dig av de bygglovsbefriade åtgärderna eller inte vill använda dig av dem så kräver tillbyggnaden bygglov.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Ligger fastigheten utanför detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad.

Om du är osäker på om det är en liten tillbyggnad du har tänkt göra och om din fastighet ligger utanför sammanhållen bebyggelse kan du skicka in en enkel skiss eller beskrivning över er tänkta tillbyggnad så gör bygglovsenheten en bedömning.

 

 

För en ansökan om bygglov för tillbyggnad ska följande handlingar skickas in

 • Ifylld ansökningsblankett för bygglov
 • Situationsplan i skala 1:500
  • Inom detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en förenklad nybyggnadskarta
  • Utanför detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en baskarta
 • Planritning i skala 1:100
  • På planritningen ska det tydligt framgå vad som är befintlig byggnad och vad som är tillbyggnad.
 • Fasadritningar i skala 1:100
  • På fasadritningen ska det tydligt framgå vad som är befintlig byggnad och vad som är tillbyggnad.
 • Sektionsritning i skala 1:100

I vissa fall krävs även

 • Uppgift om kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan

Avgift

Bygglov för tillbyggnad Avgift för 2024
Tillbyggnad bostadshus, planenligt med teknisk samråd 0-100 m2 17 082 kronor
101-200 m2 18 396 kronor
201-350 m2 21 024 kronor
Tillbyggnad bostadshus, liten avvikelse med teknisk samråd 0-100 m2 22 338 kronor
101-200 m2 23 652 kronor
201-350 m2 26 280 kronor
Tillbyggnad bostadshus, utanför planlagt område med teknisk samråd 0-100 m2 22 338 kronor
101-200 m2 23 652 kronor
201-350 m2 26 280 kronor
Tillbyggnad bostadshus, planenligt utan teknisk samråd 0-100 m2 9 198 kronor
101-200 m2 10 512 kronor
201-350 m2 11 826 kronor
Tillbyggnad bostadshus, liten avvikelse utan teknisk samråd 0-100 m2 14 454 kronor
101-200 m2 17 082 kronor
201-350 m2 18 396 kronor
Tillbyggnad bostadshus, utanför planlagt område utan teknisk samråd 0-100 m2 14 454 kronor
101-200 m2 17 082 kronor
201-350 m2 18 396 kronor
Bygglov, ny byggnad och  tillbyggnad, komplementbyggnad 0 – 30 m² Planenligt 9 198 kronor
Liten avvikelse 10 512 kronor
Utanför planlagt område 11 826 kronor