Kontakta oss

Friggebod

En friggebod är en komplementbyggnad som du får uppföra utan att söka lov eller göra en anmälan.

Följande krav gäller för att regeln om friggebod ska kunna tillämpas

• Den totala byggnadsarean för alla friggebodar på tomten får inte överstiga 15 m²
• Nockhöjden får inte överstiga 3 meter
• Byggnaden ska vara fristående
• En friggebod måste uppföras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus och fungera som ett komplement till bostaden
• Byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från grannfastigheten utan grannens medgivande.
• Vid gräns mot ett område som i detaljplan är betecknat som allmän platsmark, som grönområde, parkmark eller gata, måste avståndet mellan friggeboden och fastighetsgränsen alltid vara minst 4,5 m

Skip to content