Bygglovsprocessen

När kommunen behandlar en ansökan eller anmälan om bygglov bedöms om ett byggprojekt uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Kraven finns framför allt i detaljplaner, Plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler.

Avgift tas ut för ansökan och anmälan, du hittar en länk till avgifterna under ”Mer information” längre ner på sidan.

Om du är osäker på om du behöver ansöka om bygglov, marklov, rivningslov eller göra en anmälan så läs först på eller hör av dig till bygglovshandläggarna. Uppge fastighetsbeteckning och/eller fastighetens adress. Du får då besked om det du vill göra är lovbefriat eller om du behöver söka bygglov, marklov eller rivningslov. Bygglovshandläggarna informerar även om åtgärden kräver tillstånd från någon annan myndighet.

Om du vill bygga på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område kan du börja med att ansöka om ett förhandsbesked för bygglov. Då får du veta redan i förväg om du kan bygga det du vill, där du vill.

Hos byggenheten kan du begära ut ritningar och få tips och råd inför ditt byggprojekt.

 

Behöver du bygglov?

Om du behöver bygglov eller inte beror på vad du vill göra och var du vill göra det. Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga om eller till, samt i vissa fall om du vill ändra en byggnads användningssätt eller utseende. Är du osäker på om ditt planerade projekt kräver bygglov så kontakta byggenheten på kommunen.

Beställa karta

När du ska söka bygglov behöver du oftast en karta över din fastighet. Den används som underlag för att rita in var den nya byggnaden eller byggnadsdelen ska placeras. Kartunderlaget får inte vara äldre än två år. Kartan beställs via e-tjänsten på kommunens hemsida.

Lämna in din ansökan

På kommunens hemsida finns en e-tjänst där du enkelt kan fylla i alla uppgifter och bifoga de handlingar som behövs för din ansökan. Behöver vi fler handlingar för att kunna bedöma din ansökan kommer en bygglovhandläggare att kontakta dig.

Handläggning

Under handläggningen av en bygglovsansökan bedömer vi om åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan där en sådan finns, om åtgärden passar in på platsen samt att den följer de lagar och regler som finns för byggande. I vissa fall skickar vi ut remisser till berörda grannar, sakkunniga eller andra myndigheter. Du har enligt lag rätt att få ett beslut inom 10 veckor från det att ansökan är komplett.

Bygglovbeslut

Ett beviljat bygglov innebär att vi godkänner det du vill göra, men inte att du får börja bygga. Innan du kan påbörja bygget måste beslutet ha vunnit laga kraft och du behöver ett startbesked från oss. I vissa fall kan det även behövas tillstånd från andra myndigheter. Information om vad som gäller för dig hittar du i bygglovsbeslutet.

Tekniskt samråd

Ska du genomföra ett större byggprojekt kommer du och din kontrollansvarige kallas till ett tekniskt samråd. Där träffar du din byggnadsinspektör för att gå igenom kontrollplanen och diskutera arbetets planering och organisation. Det tekniska samrådet kan genomföras digitalt.

Startbesked

Efter det tekniska samrådet kan byggnadsinspektören utfärda ett startbesked, förutsatt att allt är i sin ordning. Vid enklare åtgärder kan du få ett startbesked tillsammans med beslutet om bygglov.

Utsättning

Utsättning ska göras innan byggnadsarbetet påbörjas och innebär att placeringen av byggnaden eller anläggningen markeras ut enligt bygglovet. Om du behöver utsättning framgår av startbeskedet. Kommunens kartavdelning kan utföra utsättningen. Mer information om lägeskontroll och utsättning hittar du via länken längst ner på sidan.

Arbetsplatsbesök

Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar byggnadsinspektören att bygglovet och kontrollplanen följs. Du som byggherre samt din kontrollansvarige ska vara med vid arbetsplatsbesöket.

Slutsamråd

När ditt byggprojekt börjar bli färdigt ska du i god tid meddela din kontrollansvarige så att ni kan boka tid för slutsamråd med byggnadsinspektören. På slutsamrådet ska byggherren visa att bygglovet följts samt att alla nödvändiga kontroller har utförts enligt kontrollplanen. Utifrån det diskuteras förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked.

Slutbesked

Ett slutbesked utfärdas när åtgärden är färdigställd. Du intygar detta genom att skicka in den ifyllda kontrollplanen samt övriga verifikationer som beslutats i startbeskedet. När du fått ett beslut om slutbesked får du använda din byggnad.