Utskriftsdatum: 22 October 2021

Rälla, Stora Rör och Ekerum

10 december 2013

Den sydvästra delen av Borgholms kommun är i dag ett av de viktigaste utvecklingsområdena för kommunen. Det finns en önskan om en ökad inflyttning till kommunen och därför ett behov av att skapa nya områden för bostadsbebyggelse.

Fördjupningen av översiktsplanen syftar främst till att klargöra hur orterna kan utvecklas och utformas genom att ta fram riktlinjer för den framtida markanvändningen och bebyggelse-utvecklingen i området. Planen skall möjliggöra en fortsatt utbyggnad av främst bostäder, service och verksamheter. Planen ska även säkerställa att värdefulla natur-, kultur- och rekreationsområden bevaras och att trafiksäkerheten och framkomligheten förbättras i trafiknätet.

Hoppa till innehåll