Kontakta oss

Rälla, Stora Rör och Ekerum

Publicerat 10 december 2013

Den sydvästra delen av Borgholms kommun är i dag ett av de viktigaste utvecklingsområdena för kommunen. Det finns en önskan om en ökad inflyttning till kommunen och därför ett behov av att skapa nya områden för bostadsbebyggelse.

Fördjupningen av översiktsplanen syftar främst till att klargöra hur orterna kan utvecklas och utformas genom att ta fram riktlinjer för den framtida markanvändningen och bebyggelse-utvecklingen i området. Planen ska möjliggöra en fortsatt utbyggnad av främst bostäder, service och verksamheter. Planen ska även säkerställa att värdefulla natur-, kultur- och rekreationsområden bevaras och att trafiksäkerheten och framkomligheten förbättras i trafiknätet.

Den fördjupade översiktsplanen för Rälla-Stora Rör och Ekerum vann laga kraft 2013.

Hoppa till innehåll