Kontakta oss

Verksamhetsområden VA

Publicerat 28 juni 2019

Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Ett verksamhetsområde kan innefatta en eller flera VA-tjänster.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om inrättande eller utökande av verksamhetsområde för avlopp och/eller dricksvatten. Ett verksamhetsområdesbeslut ska tas om det finns ett behov av VA-tjänster med hänsyn till människors hälsa eller miljön.

Verksamhetsområde bestäms för fyra olika tjänster: dricksvatten, spillvatten dagvatten fastighet samt dagvatten gata.

Spillvattnet är sådant som kommer från till exempel dusch, bad och toalett. Dagvatten är vatten från regn och dränering.

Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till de beslutade tjänsterna.  Utbyggnaderna ska trygga en långsiktigt hållbar lösning och uppfylla krav på miljö- och hälsoskydd. Alla fastigheter inom verksamhetsområdet är skyldig att betala avgift enligt gällande VA-taxa i kommunen.

Fördelar med ett verksamhetsområde

  • Kommunen ansvarar för drift och underhåll
  • Bra kvalitet och säker leverans av dricksvatten
  • Bra för miljön

Ligger din fastighet utanför verksamhetsområdet?

Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdet kan få tillgång till tjänsterna. Om din fastighet ligger mycket nära ett befintligt verksamhetsområde kan området utökas. I andra fall kan du få ansluta som avtalskund om du själv drar ledning från huvudledningen. För dessa fastigheter krävs individuell prövning. Kontakta därför kommunen i god tid innan för att kontrollera om det är möjligt med anslutning.

Karta över verksamhetsområden för vatten och avlopp

Via vår kommunkarta kan du se om din fastighet ligger inom ett eller flera verksamhetsområden.  Där ser du också vilken eller vilka vattentjänster (dricksvatten, spillvatten, dagvatten) som finns inom området:

Hoppa till innehåll