Detaljplaner och översiktsplan

11 juni 2020

Kommunens samhällsplanering bidrar till att utveckla Borgholm till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Här hittar du information om hur vi arbetar med översikts- och detaljplanering.

Översiktsplanering

Varje kommun ska ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen ska visa kommunens ställningstagande för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste måldokument och planen ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Planen är vägledande men inte bindande, i planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen. Det görs först i detaljplaneringen eller direkt i bygglovsprövningen.

Detaljplanering

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om när en detaljplan ska tas fram. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.

Ibland krävs det att kommunen gör en detaljplan innan det kan beviljas bygglov. Det sker när någon vill göra större förändringar i bebyggelsen och när någon vill använda mark- och vattenområden. Man kan även ändra eller upphäva redan gällande detaljplaner.

Alla detaljplaner som vunnit laga kraft är juridiskt bindande tills den dagen detaljplanen upphävs eller ersätts av en ny detaljplan.

En detaljplan visar ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning eller andra utredningar som krävs för att bedöma markens eller områdets lämplighet.

På kommunens digitala kommunkarta under fliken Bygga och bo kan du se var i kommunen det finns gällande detaljplaner:

Du kan även läsa om planprocessen hos Boverket:

Kontakta gärna Planenheten om du har frågor eller funderingar kring detaljplanering.

Hoppa till innehåll