Kontakta oss

Detaljplaner och översiktsplan

Publicerat 11 juni 2020

Kommunens samhällsplanering bidrar till att utveckla Borgholm till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Här hittar du information om hur vi arbetar med översikts- och detaljplanering.

Detaljplanering

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om när en detaljplan ska tas fram. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.

Ibland krävs det att kommunen gör en detaljplan innan det kan beviljas bygglov. Det sker när någon vill göra större förändringar i bebyggelsen och när någon vill använda mark- och vattenområden. Man kan även ändra eller upphäva redan gällande detaljplaner.

Alla detaljplaner som vunnit laga kraft är juridiskt bindande tills den dagen detaljplanen upphävs eller ersätts av en ny detaljplan.

En detaljplan visar ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning eller andra utredningar som krävs för att bedöma markens eller områdets lämplighet.

På kommunens digitala kommunkarta under fliken Bygga och bo kan du se var i kommunen det finns gällande detaljplaner:

Du kan även läsa om planprocessen hos Boverket:

Översiktsplanering

Varje kommun ska ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen ska visa kommunens ställningstagande för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste måldokument och planen ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Planen är vägledande men inte bindande, i planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen. Det görs först i detaljplaneringen eller direkt i bygglovsprövningen.

Miljöpåverkan

En plan vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska genomgå en miljöbedömning. Det innebär att viktiga miljöfrågor ska uppmärksammas och att de ska vara en utgångspunkt vid framtagandet av planen. Miljöhänsyn ska alltså arbetas in i planen redan från början. Dessutom ska en miljökonsekvensbeskrivning , MKB, tas fram.

Allmänheten har möjlighet att granska MKB:n och lämna synpunkter på den vid minst ett samrådstillfälle innan den färdigställs. MKB:n fungerar därefter som ett beslutsunderlag då beslutsfattarna ska bestämma om planen ska antas eller ej. I samband med att planen antas ska kommunen redovisa hur olika miljöaspekter har påverkat planens utformning och hur synpunkter från samråd har beaktats. När planen genomförts ska kommunen också ta reda på hur stor miljöpåverkan blev i verkligheten.

Målet med miljöbedömningar är att uppnå en hållbar utveckling för samhället i stort.

Behovsbedömning

Innan en detaljplan tas fram görs en behovsbedömning, vilket innebär att kommunen tar ställning till om planens genomförande medför betydande miljöpåverkan och ska miljöbedömas eller inte. De kriterier som avgör om en plans genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan eller inte finns i Miljöbalken.

Skip to content