Kontakta oss

Detaljplan för Horn 1:131, Lammet och grisen

Publicerat 22 mars 2023

Bakgrund och syfte

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för Lammet och grisen, Horn 1:131 (KSau 2023-03-14 §69).

Syftet med planen är att skapa möjlighet för en utveckling av verksamheten Lammet och grisen till att även kunna erbjuda hotellverksamhet för restaurangens gäster. Reception och restaurang finns redan i befintlig byggnad och hotellrummen ska placeras i mindre enheter med naturutsikt. Syftet är också att ta stor hänsyn till de höga naturvärden som finns intill och att arbeta med dagvatten för både resurshushållning och med hänsyn till omgivningens naturvärden.

Ansökan om planbesked inkom till kommunen 2020-09-01. I den utredning som gjordes konstaterades behov av flera utredningar samt krav på Miljökonsekvensbeskrivning. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att bevilja planbesked 2020-12-17 §260.

Områdets förutsättningar gjorde att kommunen beslutade att låta genomföra naturvärdesinventeringar före en uppstart av planarbetet. Detta för att närområdet har betydande naturvärden som inte får påverkas negativt. I samråd med länsstyrelsen har flera naturvärdesinventeringar utförts.

I och med att vi fått mer kunskap om området har planområdet och visionen minskats för att anpassas till omgivande naturvärden. Naturområdet i söder har till största del undantagits och de två ytor där naturvärdesinventeringarna konstaterat naturvärden ges hänsyn i planen. Kvarstående mark att utreda i planarbetet är den mark som ligger i anslutning till restaurangen och parkeringen.

Se under Mer information nedan för att ta del av Start-PM, beslut, utförda inventeringar och undersökningar.

Vad händer nu?

Detaljplanearbetet är nu påbörjat. En miljökonsekvensbeskrivning och dagvattenutredning kommer att genomföras under våren parallellt med att ett planförslag tas fram. När ett förslag finns framtaget kommer planen ut på samråd.

Hoppa till innehåll