Utskriftsdatum: 29 November 2020

Borgholm-Köpingsvik

2018-06-18 § 142 beslutade kommunfullmäktige i Borgholms kommun att anta fördjupning av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik med tillhörande handlingar.

Beslutet vann laga kraft 15 maj 2019.

Antagandehandlingarna samt bilagor finns att läsa nedan.