Utskriftsdatum: 10 April 2020

Avlopp

Avloppsvatten måste renas innan det släpps ut i mark eller vattendrag eftersom det innehåller bakterier, kväve och fosfor. Släpps det ut utan att ha renats ordentligt kan det förorena din egen och grannarnas vattentäkt och bidra till övergödning av sjöar och hav. På många platser finns det möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsnätet. Om det inte går krävs en enskild lösning för ett hus eller några i grupp.

Miljö- och byggnadsnämnden har ansvar för tillstånd och tillsyn av enskilda avlopp. Har du kommunalt avlopp ska du vända dig till Borgholm Energi AB (BEAB) med dina frågor.

Varför måste jag ha tillstånd?

Enskilt avlopp är miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. För att anlägga enskild avloppsanläggning eller ändra på befintlig anläggning behöver du antingen söka tillstånd eller göra en anmälan. Vilket av de två som krävs beror på vilken typ av avloppsanordning du tänkt anlägga.

 Ansökan och tillstånd krävs Anmälan och godkännande krävs
nyanläggning med wc vid anläggning av BDT-avlopp 1
anläggning av BDT-avlopp i vattenskyddsområde vid ändring eller förbättring av ett befintligt avlopp
anslutning av wc till befintlig anläggning vid större ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning 2

1 BDT= bad-, disk- och tvätt
2 Exempelvis anslutning av gäststuga

Både ansökan och anmälan gör du skriftligt. Alla blanketter du behöver finns under Blanketter och E-tjänster. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått tillstånd från oss. Handläggningstiden kan variera men vårt mål är att du ska få ditt tillstånd eller svar på din anmälan senast 6 veckor efter vi fått in kompletta handlingar.
Om man anlägger ett avlopp utan tillstånd får man betala en miljösanktionsavgift. Bedömer vi att avloppet inte uppfyller de krav vi ställer på anläggningen kan man dessutom föreläggas att göra om den.

För att vi ska kunna bevilja tillstånd finns det några förutsättningar som måste uppfyllas.  Det gäller olika regler för områden med normal och för hög skyddsnivå. Du kan läsa mer i våra riktlinjer för enskilt avlopp.