Kontakta oss

Avlopp

Publicerat 13 juni 2020

Avloppsvatten måste renas innan det släpps ut i mark eller vattendrag eftersom det innehåller bakterier, kväve och fosfor. Släpps det ut utan att ha renats ordentligt kan det förorena din egen och grannarnas vattentäkt och bidra till övergödning av sjöar och hav. På många platser finns det möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsnätet. Om det inte går krävs en enskild lösning för ett hus eller några i grupp.

Kommunal avloppsrening

Borghom Energi AB, BEAB, ansvarar för att hushållens och industrins avloppsvatten i Borgholms kommun tas omhand på ett riktigt sätt, utan att förorena sjöar och vattendrag.

För att ta hand om och rena avloppsvatten finns det fyra avloppsreningsverk

  • Borgholm
  • Sandvik
  • Byxelkrok
  • Böda

Totalt renar dessa anläggningar närmare 1,5 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år.

Borgholm Energi AB ansvarar också för underhållet av det allmänna vatten- och avloppsnätet i kommunen. Det handlar om totalt drygt 700 kilometer ledningssystem. Har du kommunalt avlopp ska du vända dig till BEAB med dina frågor, likaså om du vill ansluta dig till nätet.

Enskilda avlopp

Miljöenheten ger tillstånd till och utför tillsyn över enskilda avlopp i Borgholms kommun. Ett arbete pågår med se till att åtgärda gamla och bristfälliga avlopp så att de klarar dagens krav på rening. Syftet med detta är att minska och förebygga problem med övergödning samt spridning av smittförande ämnen till enskilda brunnar och andra dricksvattenresurser.

Hoppa till innehåll