Marklov

Marklov innebär att du får tillstånd för göra större förändringar av marknivån på din fastighet. Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och du ska ändra markens höjd med mer än 50 cm så behöver du söka marklov, detta gäller både om du ska schakta eller fylla upp. Vid höjning av marknivån är det viktigt att dagvatten från din fastighet inte påverkar grannfastigheten.

Marklov kan även krävas vid trädfällning, skogsplantering samt markåtgärder som kan påverka markens genomsläpplighet. Detta regleras i kommunernas detaljplaner.

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte tillstånd för schaktning, fyllning eller trädfällning. Undantag kan vara om fastigheten ligger inom strandskyddat område, det kan då krävas strandskyddsdispens.

Inom vattenskyddsområde krävs alltid schakttillstånd för all schaktning.

För en ansökan om marklov ska följande handlingar skickas in

  • Ifylld blankett för marklov
  • Situationsplan i skala 1:500
  • Markplaneringsritning
  • Marksektionsritning

Avgift

 

Marklov Avgifter för 2024
Marklov 7 884 kr