Utskriftsdatum: 26 January 2021

Marklov

Marklov innebär att du får tillstånd för göra större förändringar av marknivån på din fastighet. Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och du ska ändra markens höjd med mer än 50 cm så behöver du söka marklov, detta gäller både om du ska schakta eller fylla upp. Vid höjning av marknivån är det viktigt att till exempel dagvatten från din fastighet påverkar grannfastigheten.

Som exempel kan tas om du ska göra en terrassering på din fastighet, där man fyller upp med jord som sen stöds av en så kallad stödmur. Detta kan vara ett exempel på när marklov krävs.

Marklov kan även krävas vid trädfällning, skogsplantering samt markåtgärder som kan påverka markens genomsläpplighet. Detta regleras i kommunernas detaljplaner.

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte tillstånd för schaktning, fyllning eller trädfällning. Undantag kan dock vara om fastigheten ligger inom strandskyddat område. Det kan då krävas dispens.