Mur, plank, staket

Inom detaljplanerat område eller inom sammanhållen bebyggelse

Inom detaljplanerat område krävs bygglov för att uppföra mur eller plank.
Om du vill bygga en skyddad uteplats behövs inte bygglov för mur eller plank om åtgärden placeras högst 3,6 meter ut från huset, minst 4,5 meter från fastighetsgräns och är högst 1,8 meter hög.
Du får placera en skyddad uteplats närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs ger sitt medgivande.

Utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse

Utanför detaljplanerat område krävs bygglov för att uppföra mur eller plank.
Det krävs dock inte bygglov för mur och plank om de uppförs i omedelbar närhet av bostadshuset och om åtgärden inte vidtas närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.
En sådan mur eller plank får  uppföras närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs ger sitt medgivande.

Staket

Du får bygga låga luftiga staket runt din tomt utan bygglov. För att det ska vara bygglovsbefriat får staketet vara högst 1,2 meter högt, mätt från marken, med minst 33 % genomsiktlighet. Glas eller plexiglas räknas inte som genomsiktligt. Vill du bygga högre eller tätare behöver du ansöka om bygglov för plank. Du behöver alltid ta hänsyn till trafiksäkerheten. Inom 10 meter från en korsning får ett staket högst vara 0,8 meter från marken.

 

 

Åtgärd Beskrivning Specificering Pris för 2023
Mur/plank/bullervall 0-10 m 3 777 kr
11- per påbörjad meter 216 kr

 

För en ansökan om bygglov för mur eller plank ska följande handlingar skickas in:

• Ifylld blankett för bygglovsansökan
• Situationsplan i skala 1:500
• Fasadritning i skala 1:100