Mur, plank, staket

Inom detaljplanerat område eller inom sammanhållen bebyggelse

Inom detaljplanerat område behöver du bygglov för att uppföra mur eller plank.
Om du vill bygga en skyddad uteplats behöver du inte bygglov för mur eller plank. Detta gäller om placeringen är högst 3,6 meter ut från huset, minst 4,5 meter från fastighetsgräns och är högst 1,8 meter hög.
Du får placera en skyddad uteplats närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som är berörda ger sitt medgivande.

Utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse

Utanför detaljplanerat område behöver du bygglov för att uppföra mur eller plank.
Däremot behöver du inte bygglov för mur och plank om du uppför den i omedelbar närhet av bostadshuset. Dessutom får du inte placera den närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.
En sådan mur eller plank får du uppföra närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som är berörda ger sitt medgivande.

Staket

Du får bygga låga luftiga staket runt din tomt utan bygglov. För att det ska vara bygglovsbefriat får staketet vara högst 1,2 meter högt, mätt från marken, med minst 33 % genomsiktlighet. Glas eller plexiglas räknas inte som genomsiktligt. Vill du bygga högre eller tätare behöver du ansöka om bygglov för plank. Du behöver alltid ta hänsyn till trafiksäkerheten. Inom 10 meter från en korsning får ett staket högst vara 0,8 meter från marken.

 

 

 

För en ansökan om bygglov för mur eller plank ska följande handlingar skickas in

• Ifylld blankett för bygglovsansökan
• Situationsplan i skala 1:500
• Fasadritning i skala 1:100

Avgift

Bygglov för mur eller plank Avgift 2024
Mur/plank 6 570 kronor