Attefallshus

Ett attefallshus är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. Ett attefallshus får strida mot vissa bestämmelser i detaljplanen. En komplementbyggnad ska fungera som komplement till bostaden och kan till exempel vara ett garage, förråd, gäststuga eller liknande uthus. Ett komplementbostadshus ska fungera som en självständig bostad, samma krav som för ett vanligt bostadshus gäller.

Attefallshuset ska uppfylla följande krav för att attefallsregeln ska kunna användas.

 • Byggnaden ska uppföras fristående.
 • Den sammanlagda ytan för attefallshus på fastigheten får inte överstiga 30 m².
 • Nockhöjden får högst vara 4 meter mätt från medelmarknivån invid byggnaden. Ligger byggnaden närmare allmän väg än 6 meter mäts istället medelmarknivån från vägen.
 • Byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från gräns till grannfastigheten utan grannens medgivande.
 • Vid gräns mot ett område som i detaljplan är betecknat som allmän platsmark, som grönområde, parkmark eller gata, måste avståndet mellan attefallshuset och fastighetsgränsen alltid vara minst 4,5 meter.
 • Attefallshus får inte uppföras intill byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla (Åtgärden behöver då istället prövas genom ett bygglov).

För en anmälan om attefallshus ska följande handlingar skickas in

 • Ifylld blankett för bygganmälan
 • Situationsplan i skala 1:500
  • Inom detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en förenklad nybyggnadskarta
  • Utanför detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en baskarta
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100

I vissa fall krävs även

 • Kontrollansvarig och kontrollplan
 • Uppgift om VA-anslutning
 • Grannemedgivande
 • Brandtekniskt yttrande

Tänk på

Om din fastighet ligger inom 300 m till havet, 200 m till Hornsjön eller 100 m från annat vattendrag så kan din ansökta åtgärd även kräva dispens från strandskyddet. Läs mer om strandskydd under ”Mer information”.

Ett attefallshus med både kök och badrum kan medföra anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp. Kontakta Borgholm Energi AB för anslutningsavgift. Läs mer och kontaktuppgifter till Borgholm Energi under ”Mer information”.

Vid anmälan om nytt attefallshus så kan en anmälan till miljö krävas om fastigheten har enskild avloppsanläggning. Då görs en översyn av den befintliga avloppsanläggningens kapacitet och funktion för att se om den klarar ökad belastning.

Avgift

 

Startbesked för attefallshus Avgifter för 2024
Gäststuga, utan tekniskt samråd 7 884 kronor
Gäststuga/bostadshus, med tekniskt samråd 11 826 kronor
Förråd/garage 7 884 kronor
Inredande av ytterligare lägenhet 7 884 kronor