Kontakta oss

Detaljplan för del av Lofta 1:2 och 1:3 med flera

Publicerat 19 februari 2024

Syfte och bakgrund

Borgholms kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av Lofta 1:2 och 1:3 med flera fastigheter. Planförslaget omfattar området runt Loftagatan, Evavägen och Helgevägen. Detaljplanen är tänkt att möjliggöra för en förtätning av bostäder.

Syftet med detaljplanen är att på ett sätt som tar hänsyn till områdets natur- och upplevelsevärden möjliggöra dels att befintlig bebyggelse kan omvandlas till permanentboende genom utökad byggrätt, dels att fler bostäder, möjliga för permanentboende, kan tillskapas. Planen syftar också till att möjliggöra för ett öppet och lokalt omhändertagande av dagvatten som inte förändrar tillflödet av vattenmängder till Lofta mosse.

Planförslaget bedöms vara förenligt med Borgholms kommuns Översiktsplan. Planförslaget bedöms vara förenligt med intentionerna som presenteras i den fördjupade översiktsplanen för Djupviksområdet.

Positivt planbesked gavs 31 mars och 30 juni 2016. Under tiden för planbeskeden pågick arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för området. Den fördjupade översiktsplanen vann laga kraft 20 september 2018 och anger planeringsförutsättningar för området. Beslut om att starta planarbetet togs av kommunstyrelsens arbetsutskott 30 november 2021.

Ett genomförande av planförslaget har antagits kunna innebära en betydande miljöpåverkan, en miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram. Detaljplanen tas fram med utökat förfarande.

Vad händer nu?

Planförslaget är ute på samråd under tiden 11 mars till och med 8 april 2024.

Under samrådet kan sakägare, bostadsinnehavare, hyresgäster, boende och myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget lämna synpunkter på det förslag på detaljplan som kommunen har tagit fram. De fastighetsägare som har arrendatorer, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera dessa om samrådet.

Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga här på hemsidan, i Servicecenter på Stadshuset och på biblioteket i Borgholm.

Synpunkter lämnas senast den 8 april 2024 till: mobn@borgholm.se

Ange ”Detaljplan Lofta 1:2” i ämnesfältet och glöm inte att notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt yttrande.

Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men även vanligt brev går bra. Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Onsdagen den 27 mars bjuder Borgholms kommun in till samrådsmöte klockan 16.00 – 17.30 i Föra bygdegård, Föragården. Välkomna.

Hoppa till innehåll