Solfångare och solcellspaneler

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kan delas in i tre kategorier

  • Utanpåliggande, som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • Integrerade, som ersätter byggnadens fasad- eller takmaterial.
  • Fristående, som står direkt på marken.

Solfångare och solcellspaneler kan i vissa fall kräva bygglov för fasadändring.

 

Utanpåliggande solfångare och solcellspaneler

Utanpåliggande solfångare och solcellspaneler är bygglovsbefriade inom detaljplanerat område förutsatt att följande kriterier är uppfyllda:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Det kan vara svårt att veta om din byggnad är särskilt värdefull enligt plan- och bygglagen. Exempelvis utgör byggnader uppförda tidigare än 1920-talet en mycket begränsad del av dagens byggnadsbestånd och kan klassas som särskilt värdefulla. Som exempel på ett särskilt värdefullt bebyggelseområde har vi Borgholms innerstad, här behöver solenergianläggningar prövas med bygglov.
Om du känner dig osäker på om din åtgärd uppfyller kraven för att vara bygglovsbefriad kan du kontakta byggenheten i Borgholms kommun.

Utanför detaljplan krävs det vanligen inte bygglov för utanpåliggande solenergianläggningar på byggnader.

Integrerade solenergianläggningar

Integrerade solenergianläggningar kräver bygglov inom detaljplanerat område. Detta eftersom det räknas som byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

Utanför detaljplan krävs det vanligen inte bygglov för integrerade solenergianläggningar på byggnader.

Fristående solenergianläggningar

Fristående solenergianläggningar kräver vanligen inte bygglov vare sig inom eller utom område med detaljplan. Undantaget är om de är utformade så att de är att betrakta som en byggnad och därmed kräver lov. Kontakta byggenheten om du känner dig osäker på om din åtgärd kräver bygglov eller inte.
Även att en solenergianläggning på marken inte kräver bygglov så ska en prövning för åtgärd i naturmiljö göras om anläggningen uppförs utanför din tomtplats. Denna prövning görs av länsstyrelsen, se länk under Mer Information.