Solfångare och solcellspaneler

08 juli 2022

Solfångare och solcellspaneler

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver normalt inte bygglov utanför detaljplanerat område. Inom detaljplanerat område krävs det i vissa fall bygglov för att montera solenergianläggningar på byggnader.

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för att väsentligt ändra en byggnads yttre utseende. Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Det kan vara svårt att veta om din byggnad är särskilt värdefull enligt plan- och bygglagen. Exempelvis utgör byggnader uppförda tidigare än 1920-talet en mycket begränsad del av dagens byggnadsbestånd och kan klassas som särskilt värdefulla. Om du känner dig osäker på om din åtgärd uppfyller kraven för att vara bygglovsbefriade kan du kontakta byggenheten.

Att montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade kräver normalt bygglov inom detaljplanerat område. Detta eftersom det räknas som byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader.

Fristående solenergianläggningar kräver normalt inte bygglov vare sig inom eller utom område med detaljplan. Utantaget är om de är utformade så att de är att betrakta som en byggnad.

Även att en åtgärd inte kräver bygglov så kan andra tillstånd och dispenser behövas.

Hoppa till innehåll